Zysk operacyjny wyniósł 9,53 mln zł wobec 36,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 20,34 mln zł wobec 47,62 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 197,48 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 273,24 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Główne czynniki mające wpływ na wyniki grupy (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego) przedstawiają się następująco:

wysokość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży będąca pochodną zawartych kontraktów i uzgodnionych harmonogramów realizacji dostaw,

wartość marży na sprzedaży, która wyniosła 31,5 mln zł (-24,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża jest niższa o 4,6 punktów procentowych i wyniosła 15,9%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w I kwartale 2022 roku. Negatywny wpływ na marżę miały wysokie ceny energii elektrycznej (ok 0,6% punktu procentowego r/r). Szacowany negatywny wpływ cen stali na marżę w analizowanym okresie wynosi ok. 1 punkt procentowy (porównując r/r).

wzrost kosztów ogólnego zarządu o 2,9 mln zł (w tym ok. 1 mln zł z tyt. wynagrodzeń i wraz z pochodnymi);

dodatni wynik na działalności operacyjnej (2 mln zł); dodatni wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (2,1 mln zł)

ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 6,7 mln zł (-1,3 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek Grupy w porównaniu do dnia 31.03.2021 roku wzrosło o 49,5 mln zł, co przy jednoczesnym wzroście poziomu stóp procentowych przełożyło się na wyższe koszty finansowania długu. W I kwartale 2021 roku średnia wartość wskaźnika WBIOR3M wynosiła 0,21% , podczas gdy w I kwartale 2022 roku 3,5%" - czytamy w raporcie.

W I kw. 2022 r. wartość nakładów inwestycyjnych Newag wyniosła 3,8 mln zł. Poniesione nakłady dotyczyły głównie oprzyrządowania produkcyjnego, podano także.

"W ocenie zarządu, sytuacja finansowa grupy jest dobra, a wyniki I kwartału br. są nawet lepsze niż planowane wartości. Wolumen osiągniętych przychodów jest konsekwencją realizacji umownych harmonogramów dostaw pojazdów" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 10,6 mln zł wobec 15,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 917,55 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)