Zysk operacyjny wyniósł 27,28 mln zł wobec 39,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,21 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 67,15 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 68,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 86,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 172,83 mln zł w porównaniu z 198,67 mln zł rok wcześniej.

"W okresie trzech kwartałów 2022 roku grupa kapitałowa Mo-Bruk uzyskała blisko 173 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Osiągnięty poziom przychodów jest zadowalający pomimo spadku o 13% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży uzyskanych w analogicznym okresie 2021 roku. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przychody ze sprzedaży oraz wyniki zeszłego roku obrotowego grupy kapitałowej odnotowane zostały na rekordowo wysokich poziomach. Spadek przychodów wynikał głównie ze zmniejszenia sprzedaży w segmencie spalania odpadów niebezpiecznych i medycznych. W okresie porównawczym w tym segmencie grupa uzyskała przychody wyższe o blisko 25 mln zł, głównie ze względu na realizację projektu likwidacji 'bomb ekologicznych'" - czytamy w raporcie.

W pozostałych segmentach, wyodrębnianych w ramach gospodarki odpadami, względem okresu porównawczego odnotowano wzrost sprzedaży o 5,4% w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów nieorganicznych oraz spadek sprzedaży o 13,6% w segmencie produkcji paliw alternatywnych. W segmencie stacji paliw grupa odnotowała blisko 50% wzrostu sprzedaży względem okresu porównawczego.

Obecna sytuacja na świecie oraz w kraju, która spowodowała bardzo duży wzrost inflacji nie wpłynęła znacząco na wzrost kosztów działalności operacyjnej grupy, który wzrósł o 14,4% względem okresu porównawczego, podano także.

"W okresie III kwartałów 2022 roku grupa kapitałowa Mo-Bruk S.A. uzyskała zadowalające wyniki finansowe, które potwierdzają dobrą kondycję grupy. Ze względu na historycznie rekordowe poziomy jakie grupa notowała w poprzednim roku obrotowym oraz na wyżej opisane czynniki w okresie III kwartałów 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, grupa zanotowała spadki wyników finansowych względem analogicznego okresu 2021 roku: zysku z działalności operacyjnej, zysku EBITDA, zysku przed opodatkowaniem oraz zysku netto. Uzyskanie niższych przychodów spowodowany przesunięciem realizacji projektów likwidacji 'bomb ekologicznych' znalazło swoje odzwierciedlenie w wypracowanym wyniku EBITDA za trzy kwartały 2022 roku. W tym okresie 2022 roku osiągnięty wynik EBITDA grupy kapitałowej wyniósł 87,3 mln zł, oznacza to wynik niższy o 24% w odniesieniu do wyniku za III kwartały 2021 roku" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 70,88 mln zł wobec 87,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 267,21 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)