"Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

1. Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które w IV kw. 2022 r. wyniosły 1 404 606 tys. zł (w porównaniu do kwoty 1 091 016 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2020 r. i 2021 r.).

2. Przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które w IV kw. 2022 r. wyniosły 479 950 tys. zł (w porównaniu do kwoty 254 935 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2020 r. i 2021 r.).

3. Skonsolidowanego zysku operacyjnego, który w IV kwartale 2022 r. wyniósł 55 317 tys. zł (w porównaniu do kwoty 96 028 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2020 i 2021 roku).

Reklama

4. Skonsolidowanego zysku netto, który w IV kwartale 2022 r. wyniósł 31 375 tys. zł (w porównaniu do kwoty 83 838 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2020 i 2021 roku)" - czytamy w komunikacie.

Spadek skonsolidowanych wyników Grupy Stalprodukt spowodowany jest w głównej mierze pogorszeniem wyników w Segmencie Cynku, a w szczególności sytuacją w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, co spowodowane jest drastycznym wzrostem kosztów zakupu energii i surowców energetycznych (koks i gaz ziemny). W części, do pogorszenia się wyników grupy przyczynił się także ujemny wynik Segmentu Profili, wyjaśniono.

Jednocześnie Stalprodukt podał, iż spółka HCM zwróciła się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o pomoc na podstawie programu "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.". Przewidywana wartość pomocy, wyliczona na podstawie wytycznych do programu wynosi 99 196 726,35 zł. Ostateczna wysokość ewentualnej pomocy znana będzie po podjęciu decyzji przez NFOŚiGW. Zawarcie umowy o udzielenie pomocy przewidywane jest najpóźniej do dnia 10 marca br., natomiast wypłata środków winna nastąpić do dnia 20 marca br.

Raport zostanie opublikowany 28 lutego 2023 r.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)