"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 6 388 491,60 zł do kwoty nie wyższej niż 7 342 189,60 zł, to jest o kwotę nie wyższą niż 953 698 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 2 384 245 nowych akcji serii I, o wartości nominalnej 0,4 zł każda [...] Akcje i nie więcej niż 2 384 245 praw do Akcji (PDA) zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów [...] W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy spółki w całości prawa poboru akcji" - czytamy w uchwale.

Wcześniej spółka podawała, że podjęcie uchwały jest w ocenie zarządu spółki uzasadnione koniecznością pozyskania przez spółkę dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju spółki oraz realizację strategii spółki na lata 2020-2022 , umocnienie pozycji spółki w zakresie odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych celujących w mechanizmy syntetycznej letalności i regulacji odpowiedzi immunologicznej i dostarczaniu kolejnych kandydatów na leki, podpisywanie umów partneringowych na wybrane programy wczesnej fazy ze spółkami biotechnologicznymi i farmaceutycznymi, zapewniającymi synergistyczne kompetencje i zasoby dla działalności spółki i zawarcie co najmniej jednej nowej umowy partneringowej w roku 2020.

Jednocześnie, wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy spółki oraz skierowanie emisji do inwestorów kwalifikowanych wynika z potrzeb spółki, aby środki z emisji pozyskać w możliwie najszybszy sposób, czyli bez konieczności sporządzenia dokumentu ofertowego zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pozwoli to spółce na znaczne przyspieszenie procesu emisji akcji serii I oraz umożliwi pozyskanie finansowania, które nie mogłoby zostać dostarczone przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki w równie krótkim czasie, podano także.

W połowie czerwca spółka poinformowała, że w ramach realizacji strategii na lata 2020-2022 zamierza pozyskać z emisji akcji ok. 150 mln zł.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)