Kara została nałożona w związku z naruszeniem niektórych zapisów statutu Idea Banku poprzez wykonywanie czynności spoza katalogu czynności wskazanych w nim, a także w związku ze stworzeniem zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi w związku z wystąpieniem szeregu nieprawidłowości związanych ze sposobem dystrybucji instrumentów finansowych.

Według KNF, bank naruszył także rozporządzenie ministra finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków wobec braku działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów od dnia 20 listopada 2017 r.

W ocenie nadzorcy, zostało także naruszone rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach wobec braku zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu sprawozdawczości zarządczej, wspomagającego proces decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem w banku, na który składa się w szczególności raportowanie o ryzyku, jak również rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach wobec braku przeprowadzenia procesu przygotowawczego przed wprowadzeniem nowego produktu.

Jednocześnie, KNF umorzyła - z uwagi na jego bezprzedmiotowość - postępowanie w części dotyczącej podejrzenia naruszenia rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków od dnia 20 listopada 2017 r. w zakresie zarzutu braku zapewnienia, aby wewnętrzna struktura organizacyjna banku, z uwzględnieniem rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez ten bank, zapewniła powierzanie wykonywania czynności z zakresu działalności maklerskiej prowadzonej przez bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osobom posiadającym niezbędny zakres wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacje dla prawidłowego wykonywania tych czynności.

"Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 13 Ustawy, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Emitent informuje, że po zapoznaniu się z obszernym uzasadnieniem decyzji oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej, podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego" - czytamy w komunikacie.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.