Jak czytamy w opracowaniu, celem "Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków" była diagnoza stanu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat ekonomii i gospodarki, a także identyfikacja obszarów realnych potrzeb edukacyjnych w tym zakresie.

Zebrane dane pokazują, że obecnie wiedzę bardzo wysoką i wysoką ma 52 procent Polaków (wiedzę bardzo wysoką ma 7 proc. Polaków, wysoką – 45 proc.), średnią – 33 procent, a niską i bardzo niską – 14 procent badanych (niską ma 10 proc., zaś bardzo niską – 4 proc.).

"Niestety, w obszarach, gdzie braki wiedzy są największe, otwartość na jej poszerzanie jest najniższa. Są to głównie zagadnienia makroekonomiczne oraz związane z inwestowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej" - czytamy we wtorkowym komunikacie NBP.

Z badania wynika, że ponad 2/3 Polaków dostrzega duże znaczenie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym i potrzebę jej poszerzania. Tematy, w których najbardziej chcieliby poszerzać wiedzę to: gospodarowanie budżetem domowym, emerytury, ubezpieczenia, podatki i oszczędzanie.

Wyniki badania pokazują także zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych w poszczególnych grupach wiekowych. Przykładowo 43 procent dorosłych wskazuje własne doświadczenia jako najczęściej wykorzystywane źródło wiedzy ekonomicznej, przy czym osoby do 25. roku życia czerpią wiedzę głównie z zasobów internetu.

"Biorąc pod uwagę misję edukacyjną NBP, cieszy fakt, że większość Polaków dostrzega, jak ważna i potrzebna jest wiedza ekonomiczna w codziennym życiu i chce ją poszerzać. Jednocześnie od lat pokutuje przeświadczenie, że ekonomia jest trudna i nieciekawa. Potwierdza to m.in. odnotowana w badaniu dysproporcja między samooceną wiedzy ekonomicznej Polaków a jej rzeczywistym poziomem" - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor departamentu edukacji i wydawnictw NBP Anna Kasprzyszak.

Z badania wynika, że samoocena wiedzy ekonomicznej Polaków jest dość niska. Jedynie 8 proc. uważa, że ich wiedza jest raczej duża, jednak w porównaniu z pomiarem z 2015 roku wzrósł odsetek takich osób. Więcej jest również osób, które oceniają swoją wiedzę jako średnią. Istotnie mniej jest natomiast osób oceniających swoją wiedzę jako raczej małą.

"Co ciekawe, w obecnym pomiarze ani jedna osoba nie oceniła swojej wiedzy bardzo wysoko" - czytamy w badaniu.

Jak wyjaśniono, obiektywnej oceny stanu wiedzy ekonomicznej Polaków dokonano na podstawie ich odpowiedzi na szereg pytań z zakresu wiedzy mikro- i makroekonomicznej.

Projekt badawczy zrealizowano na zlecenie Narodowego Banku Polskiego przez konsorcjum IBC Group oraz Centrum Badań Marketingowych Indicator w tym roku. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2001 mieszkańców Polski wieku 15+. Wywiady zrealizowano w dniach 17 lutego – 6 kwietnia 2020 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/