Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 458 mln zł wobec 2 630 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1 024 mln zł wobec 971 mln zł rok wcześniej.

Koszty działania wyniosły 1 417 mln zł w IV kw. wobec 1 523 mln zł rok wcześniej.

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe wyniósł 659 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 231 mln zł rok wcześniej, w tym z tytułu wpływu COVID-19 na portfel kredytowy wysokości 374 mln zł.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniosły 370 mln zł w IV kw. wobec 446 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 381,79 mld zł na koniec IV kw. 2020 r. wobec 347,9 mld zł na koniec IV kw. 2019.

Bank podał, że wzrost aktywów spowodowany był przede wszystkim przyrostem aktywów płynnych o 34 mld zł (głównie papierów wartościowych), przy jednoczesnym spadku o 2 mld zł poziomu kredytów i pożyczek udzielonych klientom.

W I-IV kw. 2020 r. bank miał 2 645 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 031 mln zł zysku rok wcześniej.

"Najistotniejsze czynniki, które wpłynęły na wynik finansowy grupy kapitałowej za 2020 rok w porównaniu do poprzedniego roku:

- spadek wyniku na działalności biznesowej o 305 mln zł do 14 238 mln zł przy poprawie wyniku z prowizji i opłat o 173 mln zł oraz wyniku z pozycji wymiany o 65 mln zł. Główne przyczyny spadku wyniku na działalności biznesowej::

-spadek wyniku z tytułu odsetek o 139 mln zł r/r, - efekt cięć stóp procentowych NBP o 1,4 pkt proc.

- spadek wyniku na operacjach finansowych o 278 mln zł r/r, - z czego 143 mln zł dotyczyło spadku wycen akcji i udziałów w portfelu inwestycyjnym banku a 99 mln zł dotyczyło portfela kredytów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,

- ujęcie w pozostałych kosztach operacyjnych 41 mln zł kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

- ujęcie w 2019 roku zysku w wysokości 102 ml zł na okazyjnym nabyciu spółki Prime Car Management S.A.;

poprawa efektywności kosztowej, która spowodowała spadek kosztów działania o 37 mln zł,

- silne pogorszenie wyniku z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe o 757 mln zł (do poziomu 1 905 mln zł ), głównie skutek odpisów w związku z COVID-19;

-wzrost kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych o 454 mln zł (do poziomu 905 mln zł),

- pogorszenie wyniku z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych o 287 mln zł (do poziomu 400 mln zł). Na to pogorszenie złożyły się m.in. odpisy::

- 100 mln zł z tytułu utraty wartości posiadanych akcji Banku Pocztowego S.A.,

- 116 mln zł z tytułu utraty wartości CGU korporacyjnego Nordea Bank Polska S.A.,

- 31 mln zł z tytułu utraty wartości firmy powstałej w wyniku przejęcia PKO Leasing Pro S.A. oraz

- 49 mln zł z tytułu utraty wartości aktywowanych kosztów nabycia klientów OFE" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 41,6% na koniec 2020 r. wobec 41,3% rok wcześniej.

Zwrot z kapitałów (ROE) netto wyniósł 6,1% na koniec 2020 r. wobec 10% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy PKO BP na koniec 2020 roku ukształtował się na poziomie 20,20% i był wyższy w stosunku do końca 2019 roku o 0,32 pkt proc.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)