"Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego, zatwierdzonego 20 grudnia 2022 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, zarząd banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 25 stycznia 2023 r.

2. data zakończenia subskrypcji: 25 stycznia 2023 r.

Reklama

3. data przydziału papierów wartościowych: 25 stycznia 2023 r.

4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk " - czytamy w komunikacie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.