Emisje gazów cieplarnianych w gospodarce Unii Europejskiej w czwartym kwartale 2021 r. wzrosły o 8 proc. w porównaniu z tym samym kwartałem 2020 r. Wzrost ten wynika w dużej mierze z ożywienia gospodarczego po gwałtownym spadku aktywności w 2020 r., spowodowanym kryzysem Covid-19. Dla porównania emisje za ten sam okres w 2019 r. wyniosły 1,005 mld ton ekwiwalentu CO2.

W czwartym kwartale 2021 r. sektorami gospodarki odpowiedzialnymi za większość emisji gazów cieplarnianych były gospodarstwa domowe (22 proc.), produkcja i zaopatrzenie w energię elektryczną (po 21 proc.), a następnie rolnictwo (12 proc.) oraz transport i magazynowanie (11 proc.). Emisje gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach wzrosły w porównaniu z tym samym okresem 2020 r., przy czym największy wzrost odnotowano w transporcie i magazynowaniu (+18 proc.), górnictwie (+11 proc.) i dostawach energii elektrycznej (+10 proc.).

Emisje w czwartym kwartale 2021 r. wzrosły we wszystkich państwach członkowskich UE w porównaniu z tym samym kwartałem 2020 r., odzwierciedlając ożywienie po pandemii.

ikona lupy />
Tempo wzrostu całkowitej emisji gazów cieplarnianych -  4 kw. 2021 / statista.com
Reklama

W niektórych państwach członkowskich - takich jak Cypr, gdzie odnotowano wzrost o 0,3 proc., Holandia i Słowenia (po +2 proc.) oraz Luksemburg (+3 proc.) - emisje w czwartym kwartale 2021 r. utrzymywały się na niskim poziomie w porównaniu z tym samym kwartałem 2020 r., podczas gdy w Estonii (+28 proc.), Bułgarii (+27 proc.) i Malcie (+23 proc.) emisje znacznie wzrosły.

W niektórych przypadkach, np. w Estonii (+28 proc.), Bułgarii (27 proc.), Szwecji (+14 proc.) oraz Łotwie i Belgii (oba po +13 proc.), odnotowany wzrost był większy niż spadek obserwowany między czwartym kwartałem 2019 roku i tym samym kwartałem 2020 roku.