"W dyrektywie w sprawie redukcji krajowych emisji określono krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do kilku rodzajów zanieczyszczeń, które to zobowiązania każde państwo członkowskie musi wypełnić w każdym roku w latach 2020–2029, a także bardziej ambitne poziomy redukcji po roku 2030. Państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP), aby wykazać, w jaki sposób spełnią te zobowiązania" - czytamy w komunikacie.

Polska nie wypełniła obowiązków

Komisja przeanalizowała krajowe bilanse emisji dotyczące kilku rodzajów zanieczyszczeń przedstawione przez państwa członkowskie w 2022 r. (obejmujące emisje od 2020 r.).

Reklama

Jak podano w komunikacie, Polska oraz Bułgaria, Dania, Irlandia, Hiszpania, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Austria, Portugalia, Rumunia i Szwecja nie wypełniły swoich zobowiązań w odniesieniu do co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczeń określonych w dyrektywie w sprawie redukcji krajowych emisji.

Ponadto, ponieważ w przypadku większości tych państw członkowskich środki określone w KPOZP nie zapewniły wypełnienia zobowiązania w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczeń, środki te są niewystarczające do tego, aby ograniczyć roczne emisje, czego wymagają przepisy dyrektywy.

Substancją zanieczyszczającą, w przypadku której większość wymienionych państw członkowskich nie wypełniła swoich zobowiązań jest amoniak (pochodzący z sektora rolnego).

W związku z tym Komisja kieruje do tych 14 państw członkowskich wezwania do usunięcia uchybienia, a państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii, podano także.