Na początku września Komisja Europejska przedstawiła zaktualizowany wykaz surowców krytycznych, czyli trudno zastępowalnych, a niezbędnych do rozwoju. Na liście znalazło się łącznie 30 pozycji, w tym węgiel koksowy, którego największym w UE producentem jest JSW. Do wykazu dodano lit, który wchodzi w skład m.in. baterii do samochodów elektrycznych.

"Ponowne wpisanie węgla koksowego na unijną listę surowców krytycznych ma dla nas ogromne znaczenie - potwierdza strategiczną rolę naszej firmy. Dla JSW przystąpienie do Sojuszu oznacza możliwość monitorowania zmian legislacyjnych w UE, ułatwi poszukiwanie inwestorów i nawiązanie współpracy technologicznej" – powiedział prezes JSW Włodzimierz Hereźniak, cytowany w czwartkowym komunikacie spółki.

Oprócz opublikowania zmodyfikowanej listy surowców krytycznych, na początku września Komisja Europejska przedstawiła konkretne zadania, które chce zrealizować, by zmniejszyć zależność surowcową Unii od państw trzecich, zwiększyć dywersyfikację dostaw i efektywność gospodarki o obieg zamkniętym.

Jednym z działań służących wzmocnieniu roli surowców krytycznych jest powołanie Europejskiego Sojuszu na Rzecz Surowców (ERMA – European Raw Materials Alliance), do którego przystąpiły także KGHM i JSW. Celem Sojuszu jest także kreowanie miejsc pracy, wspieranie inwestycji i innowacji w zakresie surowców. Zadaniem ERMA jest także identyfikowanie barier i szukanie możliwości inwestycyjnych, poprzez Platformę Inwestycji na Rzecz Surowców.

Przedstawiciele JSW podkreślają, że surowce krytyczne - wśród nich węgiel koksowy i koks, wykorzystywane w produkcji stali - są kluczowe dla Europy, której konkurencyjność zależy od rozwoju takich branż jak budownictwo, motoryzacja, niskoemisyjny i energochłonny przemysł oraz lotnictwo.

Sojusz ERMA jest otwarty dla wszystkich podmiotów, których działalność wiąże się z surowcami wpisanymi na unijną listę, a także dla państw członkowskich i regionów, związków zawodowych, organizacji badawczych i technologicznych, inwestorów czy organizacji pozarządowych.

We wrześniu br. analitycy Komisji Europejskiej przygotowali prognozę dotyczącą surowców krytycznych w odniesieniu do strategicznych technologii i sektorów w perspektywie lat 2030 i 2050. UE chce w przyszłości uniknąć zakłóceń w strategicznych łańcuchach dostaw, które miały miejsce w związku z koronawirusem. Przedstawiony przez KE plan działania zakłada m.in. wzmocnienie krajowego zaopatrzenia w surowce w UE, dywersyfikację źródeł zaopatrzenia z państw trzecich, a także zmniejszenie zależności od pierwotnych surowców krytycznych przez wykorzystanie zasobów w obiegu zamkniętym.

Europejski Sojusz na Rzecz Surowców ma połączyć wszystkie zainteresowane strony, pracując na rzecz zwiększenia unijnego łańcucha dostaw metali ziem rzadkich. Z czasem Sojusz ma być rozszerzony, by zaspokajać inne potrzeby w zakresie surowców krytycznych i metali nieszlachetnych. Komisja ma też określić z państwami członkowskimi projekty wydobywcze i przetwórcze, które można uruchomić w UE jeszcze do 2025 r. Jak informowano we wrześniu, szczególny nacisk ma być położony na regiony górnictwa węglowego i inne regiony w okresie transformacji.

Do końca 2021 r. Komisja ma opracować kryteria zrównoważonego finansowania sektorów górnictwa i wydobywczego. Ma też określić możliwości pozyskiwania wtórnych surowców krytycznych z zapasów i odpadów UE oraz wskazać obiecujące projekty dotyczące odzyskiwania surowców do 2022 r.