Zysk operacyjny wyniósł 539,37 mln zł wobec 481,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1 005,87 mln zł wobec 927,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 988,81 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 4 696,07 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 60,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 974,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14 876,83 mln zł w porównaniu z 14 021,91 mln zł rok wcześniej.

EBITDA Grupy Tauron wyniosła w okresie I-III kw. ponad 3,4 mld zł. Największy udział w EBITDA ma Segment Dystrybucja (71%) który w okresie trzech kwartałów 2020 r. wypracował 2,4 mld zł EBITDA oraz Segment Sprzedaż (19%), którego wynik EBITDA osiągnął poziom 641 mln zł. Segment OZE odpowiada za ponad 6% EBITDA Grupy (217 mln zł). Marża EBITDA wyniosła 22,4% i była wyższa o 0,5 pkt proc. od wypracowanej w analogicznym okresie 2019 r., podała spółka w osobnym komunikacie.

"Wyniki finansowe i operacyjne wypracowane przez Grupę Tauron w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. oceniam pozytywnie. W tym okresie odnotowaliśmy 8-proc. wzrost EBITDA oraz solidny przyrost produkcji energii z OZE. Rozwój segmentu OZE jest dla nas szczególnie ważny, dlatego też podejmujemy szereg inicjatyw, aby Zielony Zwrot Taurona przebiegał zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii Grupy. Realizujemy Program Tauron PV, który zakłada budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Do końca roku oddamy do użytku pierwszą farmę budowaną w ramach tego programu. Obok koncentrowania się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym roku skończyliśmy budowę ostatnich projektów w energetyce konwencjonalnej - bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli i bloku węglowego w Jaworznie. Są to nowoczesne jednostki wytwórcze, które stanowią istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski" - powiedział prezes Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.

Reklama

"Pomimo wymagającej sytuacji w otoczeniu rynkowym sytuacja finansowa Grupy Tauron jest stabilna. Chciałbym podkreślić, że od początku roku pozyskaliśmy finansowanie w wysokości 2 mld zł, które przeznaczymy przede wszystkim na transformację energetyczną grupy. W ostatnich tygodniach wyemitowaliśmy na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld zł. Na uwagę zasługuje fakt, że była to pierwsza w Polsce emisja obligacji zrównoważonego rozwoju" - dodał wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

W okresie trzech kwartałów 2020 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 36,9 TWh energii elektrycznej, na rzecz 5,7 mln klientów. W analogicznym okresie 2019 r. segment Dystrybucja dostarczył łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej do 5,6 mln odbiorców, podano także.

"Zgodnie z założeniami aktualizacji kierunków strategicznych, Grupa Tauron konsekwentnie zwiększa produkcję energii z OZE. W analizowanym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy Tauron (razem Segment Wytwarzanie, OZE oraz z działalności zaniechanej) wyniosła 8,7 TWh (spadek o 16%), z czego 7,3 TWh pochodziło ze źródeł węglowych (spadek o ponad 20%), a 1,4 TWh z OZE (wzrost o 43%). Wzrost wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wynikał z korzystnych warunków wietrznych oraz produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r." - czytamy także.

Produkcja ciepła wyniosła 7,5 PJ, tj. o 5% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

W okresie trzech kwartałów 2020 r. 64% zapotrzebowania segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy Tauron. Pozostała część została pokryta ze źródeł zewnętrznych, podano dalej.

"W okresie trzech kwartałów 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 2 728 mln zł i były niższe o 13 mln zł od poniesionych w analogicznym okresie 2019 r. Wynika to z niższych nakładów w segmencie Wydobycie (spadek o 142 mln zł) i wyższych w segmentach Wytwarzanie konwencjonalne (wzrost o 43 mln zł) oraz Pozostała Działalność (wzrost o 76 mln zł). Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1 316 mln zł), gdzie środki przeznaczone zostały m.in. na budowę nowych przyłączy (639 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (597 mln zł). W segmencie Wytwarzanie konwencjonalne nakłady inwestycje wyniosły 955 mln zł i związane były przede wszystkim z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie (429 mln zł) oraz dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT (199 mln zł). Warto zaznaczyć, że blok w Jaworznie został oddany do eksploatacji 13 listopada 2020 r., a Elektrociepłownia Stalowa Wola rozpoczęła prace w polskim systemie elektroenergetycznym 30 września 2020 r." - czytamy także.

Spółka przypomniała, że w październiku 2020 r. w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, Tauron wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld zł. Grupa ma zagwarantowane finansowanie na kwotę ponad 3,5 mld zł. Wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do poziomu 2,53x.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 1 164,86 mln zł wobec 310,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.