Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,34 mld zł wobec 0,63 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,77 mld zł wobec 12,37 mld zł rok wcześniej.

"Zarząd PGNiG informuje, że nastąpiła aktualizacja wielkości odpisów aktualizacyjnych za IV kwartał 2020 r., które łącznie z kosztami odwiertów negatywnych i spisanej sejsmiki pomniejszyły skonsolidowany wynik operacyjny grupy kapitałowej PGNiG za IV kwartał 2020 r. o około -0,85 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Wyższy - w stosunku do wcześniej zakładanego - poziom odpisów aktualizujących wynika przede wszystkim ze zmiany sposobu prezentacji odpisów w sprawozdaniu finansowym spółki PGNiG Upstream Norway AS (PUN) za 2020 r.

"Zgodnie z nowym sposobem prezentacji, w IV kwartale 2020 r. PUN dokonało zwiększenia odpisów aktualizacyjnych (ujmowanych w EBIT) i jednocześnie zmniejszenia salda podatku odroczonego. Zmiana sposobu prezentacji nie ma wpływu na wynik netto osiągnięty przez PUN" - wyjaśniono.

"Na szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG w IV kwartale 2020 r. wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

* niższe r/r notowania kwartalnej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o -29% oraz wyższe notowania ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o +14% w porównaniu do IV kw. 2019 r.;

* zawiązanie odpisów aktualizujących majątek trwały w segmencie w kwocie około -677 mln zł;

* wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej i kondensatu o 58 tys. ton (+48% r/r) w Norwegii w relacji do IV kwartału 2019 r.

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie

* wpływ zastosowania nowej formuły cenowej w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego po wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie;

* wzrost cen gazu na rynkach energii w II połowie 2020 r.;

* niższa o 10,6% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej od 1 lipca 2020 r.;

* kwota zawiązania odpisów na zapasie gazu na poziomie ok. -1 mln PLN w IV kw. 2020 r., przy -339 mln zł w IV kw. 2019 r.;

* wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń: (1) ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości -14 mln zł (w IV kw. 2019 r.: +188 mln PLN), (2) ujętych w zapasie gazu jako zmniejszenie kosztu pozyskania +78 mln zł (w IV kw. 2019 r.: -19 mln zł).

3. W segmencie Dystrybucja:

* wyższa o 3,5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 3 kwietnia 2020 r.

* niższa średnia temperatura w IV kw. 2020 r. o -1,5°C r/r;

* saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +11 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec -174 mln zł rok wcześniej.

4. W segmencie Wytwarzanie:

* wyższa taryfa za wytwarzanie i przesył ciepła dla PGNiG Termika SA od 1 lipca 2020 r. o +11,84% i od 1 września 2020 r. o +3,22%;

* wyższa taryfa o +9,00% dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA od 1 lipca 2020 r.

* wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o +16% r/r, przy niższej średniej temperaturze w IV kwartale 2020 r. i nieznacznie wyższych wolumenach produkcji ciepła;

* niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o -8% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży o -9% r/r;

* niższe o -5% r/r koszty węgla do produkcji" - czytamy dalej.

W całym 2020 r. skonsolidowany wynik netto wyniósł - według wstępnych szacunkowych danych - 7,34 mld zł wobec 1,37 mld zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął odpowiednio: 13,01 mld zł wobec 5,5 mld zł rok wcześniej, a EBIT - odpowiednio: 9,59 mld zł wobec 2,45 mld zł.

Skonsolidowane przychody w 2020 r. wyniosły 39,2 mld zł wobec 42,02 mld zł w 2019 r.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok nastąpi w dniu 25 marca 2021 roku, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)