Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 726,62 mln zł wobec 394,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 464,89 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 4 511,86 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 1 269,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 62,42 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 15 281,36 mln zł w porównaniu z 13 453,72 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 2 773 mln zł (wzrost r/r o 138 mln zł).

Obszar Wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 1 041 mln zł (spadek r/r o 168 mln zł). Znaczący spadek EBITDA odnotowano w Segmencie Elektrowni Systemowych, spadek r/r o 297 mln zł, na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu (niższy jednostkowy CDS głównie z uwagi na wzrost kosztów CO2 oraz niższą ceną energii) oraz marży na obrocie i Rynku Bilansującym (niższe marże jednostkowe, spadek wolumenu), co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z Rynku Mocy. W Segmencie OZE odnotowano wzrost wyniku EBITDA r/r o 91 mln zł, natomiast w Segmencie Ciepło wzrost r/r o 38 mln zł, wyjaśniono w raporcie.

W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 530 mln zł (wzrost r/r o 206 mln zł). Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży oraz wzrostem kosztów działalności operacyjnej, wskazała spółka.

Obszar Dystrybucji odnotował wynik EBITDA na poziomie 1 031 mln zł (wzrost r/r o 37 mln zł). Wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej, na którą wpływ miały głównie wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych. Negatywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost kosztów operacyjnych oraz spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

Natomiast Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 176 mln zł (wzrost r/r o 117 mln zł). Wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wyższego poziomu zrealizowanej marży na rynku detalicznym, w efekcie zachowania cen sprzedaży energii elektrycznej na zbliżonym poziomie co w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży i niższych średnich cenach zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym. Wzrost EBITDA został pomniejszony z uwagi na: zmianę rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, aktualizację wyceny kontraktów CO2 oraz wzrost kosztów obowiązków ekologicznych.

Grupa wydała na inwestycje w okresie 9 miesięcy tego roku 1 110 mln zł, podano także.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 7,5 mln t. Sprzedaż węgla handlowego wyniosła 7,2 mln t. Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło ponad 19,5 TWh. Sprzedaż ciepła w segmencie Wytwarzanie wyniosła 4,9 PJ. Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła ponad 15,1 TWh. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł prawie 18,2 TWh, wymieniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 704,75 mln zł wobec 462,13 mln zł straty rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)