Reklama

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 659 mln zł. Wynik EBITDA sięgnął 1 059 mln zł, poinformowano.

"Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 274 mln zł,

- Wytwarzanie: 620 mln zł,

- Dystrybucja: 311 mln zł,

- Obrót: -86 mln zł." - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły 7 246 mln zł.

"W Obszarze Wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej wzrostem kosztów działalności operacyjnej. W Obszarze Wytwarzanie wzrost wyniku EBITDA odnotowano w każdym z segmentów działalności spółek, głównie w Segmencie Elektrowni Systemowych, na co wpływ miał wzrost marży na wytwarzaniu, przy jednoczesnym spadku marży na obrocie i rynku bilansującym. W Obszarze Dystrybucja spadek wyniku EBITDA jest efektem niższej marży z działalności koncesjonowanej, wyższego poziomu kosztów operacyjnych oraz niższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W Obszarze Obrót spadek wyniku EBITDA wynika głównie z niższego poziomu realizowanej marży na rynku detalicznym oraz ze zmiany poziomu rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, częściowo skompensowanych wyższym wynikiem z tyt. aktualizacji wyceny kontraktów CO2" - wyjaśnia spółka.

Produkcja węgla netto wyniosła 2,8 mln ton.

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto sięgnęło 6,5 TWh, sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 5,3 TWh a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym - 6,2 TWh, podano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 83 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie za I kwartał 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 24 maja 2022 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)