Wezwanie na akcje ZM Ropczyce ogłaszają następujące podmioty:

(1) Józef Siwiec

(2) Marian Darłak

(3) Leszek Piczak

(4) Robert Siwiec

(5) Zbigniew Czapka

(6) Robert Duszkiewicz

(7) Krzysztof Miąso

(8) Roman Wenc

(9) Interminex Handelsgesellschaft m.b.H., z siedzibą w Wiedniu

"W wyniku wezwania nabywający akcje zamierzają nabyć łącznie 1 057 825 akcji, co stanowi 16,9% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do wykonywania 1 057 825 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 16,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania" - czytamy w informacji.

Po przeprowadzeniu wezwania, nabywający akcje zamierzają osiągnąć 71,99% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki, czyli posiadać 4 506 303 akcji w kapitale zakładowym spółki, co odpowiada 4 506 303 głosom na walnym zgromadzeniu, czyli posiadać 71,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.

Termin zapisów w wezwaniu na akcje ZM Ropczyce

Zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 22 marca do 20 kwietnia 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 23 kwietnia, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji - 26 kwietnia 2021 r.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)