Zysk operacyjny wyniósł 8,45 mln zł wobec 10,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,03 mln zł w 2020 r. wobec 138,27 mln zł rok wcześniej.

"W 2020 roku Grupa Primetech osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 40 034 tys. zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 8 447 tys. zł, a zysk netto 7 200 tys. zł. Należy jednak podkreślić że na wyniki wpływ miały także zdarzenia jednorazowe - rozwiązanie odpisu na należności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w wysokości 5 mln zł w Primetech S.A. oraz odpis na należności KWK Piast-Ziemowit w wysokości 1,2 mln zł w spółce zależnej emitenta - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach. W związku z czym chciałbym podkreślić, że należy mieć to na uwadze przy ocenie powtarzalności wyniku w kolejnych okresach sprawozdawczych, szczególnie w sytuacji spowolnienia gospodarczego, z jakim mamy do czynienia" - napisał prezes Jan Poświata w liście dołączonym do raportu.

Grupa Primetech w dalszym ciągu specjalizuje się w usługach górniczych a miniony rok był pierwszym, w którym spółka, po przeprowadzonym podziale emitenta, sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. oraz wygaszeniu działalności w obszarze obrotu węglem oraz połączeniu z PBSZ 1 sp. z o.o, funkcjonowała w zmienionej strukturze, podkreślił prezes.

Przypomniał, że w związku z aktualną sytuacją gospodarczą, jak również mając na uwadze dalsze porządkowanie struktury grupy kapitałowej i konieczność obniżania kosztów jej działalności, z dniem 13 listopada 2020 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie, uwzględniając wniosek złożony przez akcjonariusza wielkościowego Famur z siedzibą w Katowicach, podjęło uchwałę w przedmiocie wycofania 15 609 833 akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

"Przyjęcie niniejszej uchwały spotkało się ze sprzeciwem ze strony czterech akcjonariuszy emitenta. W toku postępowania zainicjowanego przez spółkę przed Komisją Nadzoru Finansowego zarząd powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy postanowienia datowanego na dzień 18 grudnia 2020 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia akcjonariuszy spółki o uchylenie wykonania przedmiotowej uchwały. Wydanie postanowienia było następstwem wniosku wniesionego przez akcjonariuszy, którzy podczas obrad NWZ posiadali łącznie: 200 460 akcji, reprezentujących ok. 1,28 % kapitału zakładowego spółki, razem z pozwem o uchylenie uchwały. Zarząd, wykonując postanowienie walnego zgromadzenia, podejmuje stosowne kroki prawne celem realizacji przysługujących spółce praw" - napisał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 7,35 mln zł wobec 4,91 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

(ISBnews)