Zysk operacyjny wyniósł 239 mln zł wobec 289 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 416 mln zł wobec 471 mln zł rok wcześniej.

"Na dynamikę EBITDA w omawianym okresie miał wpływ niższy zysk operacyjny oraz nieznacznie niższa amortyzacja. Wynik EBITDA jako procent przychodów poprawił się o 15 pkt proc., osiągając poziom 37% dzięki poprawie marży brutto na sprzedaży oraz niższym pozostałym kosztom operacyjnym netto" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 139 mln zł w 2020 r. wobec 2 165 mln zł rok wcześniej.

"Zmniejszenie przychodów częściowo wynika ze zmian zakresu konsolidacji: w maju 2019 roku zostało sprzedane Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz), którego przychody w kwocie około 94 mln zł były ujęte w przychodach Grupy Famur za 12 miesięcy 2019, ponadto w lutym 2020 roku została utracona kontrola nad Grupą Famak. W konsekwencji od marca 2020 roku przychody tej grupy przestały być konsolidowane. Wartość kontrybucji Grupy Famak do przychodów skonsolidowanych wyniosła w roku 2019 i 2020 odpowiednio około 224 mln zł i około 23 mln zł (po uwzględnieniu korekt konsolidacyjnych). Skorygowane o w/w zmiany w zakresie konsolidacji przychody Grupy Famur za 12 miesięcy 2020 roku spadłyby o około 731 mln zł (tj. -40%) rok do roku w wyniku spadku przychodów z dostaw maszyn i urządzeń dla sektora wydobywczego oraz niższych przychodów powtarzalnych (głównie aftermarket)" - czytamy dalej.

Przychody z dostaw maszyn i urządzeń w 2020 roku wyniosły 593 mln zł, co oznacza spadek o 702 mln zł (-54%) r/r. Mniejszy spadek zanotowały przychody powtarzalne (aftermarket i dzierżawy), które w tym samym czasie o zmniejszyły o 210 mln zł (-28%) do poziomu 539 mln zł. Spadek pozostałych przychodów to głównie efekt sprzedaży w maju 2019 roku Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.

"Sprzedaż eksportowa Grupy Famur w okresie 12 miesięcy 2020 r. stanowiła ok. 33% przychodów ze sprzedaży ogółem, wobec 37% w roku poprzedzającym. Sprzedaż na rynki zagraniczne obejmowała głownie Rosja i kraje WNP (ok. 23% udziały w przychodach), zaś kraje Azji, Ameryki, Afryki stanowiły łącznie ok. 7% przychodów" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 169 mln zł wobec 161 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)