Zysk operacyjny wyniósł 20,18 mln zł wobec 47,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,83 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 300,22 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 40,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 61,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 351,07 mln zł w porównaniu z 569,29 mln zł rok wcześniej.

"Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 351,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 218,2 mln zł (-38,3%). Za okres pierwszego półrocza br. grupa wypracowała zysk w wysokości 40,7 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł niespełna 62,1 mln zł (-34,4%). Wartość EBITDA wyniosła 78,8 mln zł i była niższa o 33 mln zł (-30%) w porównaniu do 1 półrocza 2020 roku. Na ww. wyniki grupy główny wpływ miał harmonogram realizowanych projektów i wynikający z niego terminarz sprzedaży pojazdów klientom grupy w analizowanym okresie" - czytamy w raporcie.

Pozostałe czynniki mające wpływ na wyniki przedstawiają się następująco:

- wartość marży na sprzedaży, która wyniosła w pierwszym półroczu 2021 roku 80 mln zł (- 67,8 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża jest niższa o 3,6 punktów procentowych i wyniosła 22,8%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktów sprzedanych w I i II kwartale 2021 roku. W ocenie zarządu marża realizowana na poszczególnych kontraktach jest wyższa niż planowana;

- transakcja wykupu z leasingu pięciu lokomotyw DRAGON, i odsprzedaż po ustalonej w umowie pierwotnej cenie dotychczasowemu dzierżawcy; wartość sprzedaży zakwalifikowanej jako sprzedaż towarów wyniosła 55,3 mln zł przy marży 6,8 %;

- dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 18,3 mln zł wynika przede wszystkim z marży na transakcji sprzedaży lokomotyw należących do Newag LEASE sp. z o.o. SKA (10,1 mln zł), umorzonej w stosunku do Newag Inteco subwencji PFR (535 tys. zł), przyznanego dofinansowania do wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z związku z COVID-19 w wysokości 6,3 mln zł, odpisu aktualizującego wartość aktywów (1,2 mln zł) i kar umownych (0,5 mln zł). Grupa przekazała w formie darowizny kwotę 348 tys. zł;

- ujemny wynik na działalności finansowej: 9,1 mln zł,

- koszty zarządu zwiększyły się o 0,44 mln zł, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 10,66 mln zł wobec 62,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)