Jak wyjaśniono we wykazie, projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych będzie odpowiedzią na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odpornych na uwarunkowania meteorologiczne, odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. "Ponadto, zgodnie z Polityką Energetyczną Polski 2040 polskie biogazownie mogą pełnić w systemie nie tylko istotną rolę wytwórczą, ale również szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na moc" - podano.

Przewidziano wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, a także w zakresie wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.

Zaproponowane mają zostać też ułatwienia w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu, poprzez wskazanie, że nie stanowią odpadu substraty określone w wydanym na podstawie planowanej ustawy rozporządzeniu wykonawczym. W konsekwencji - napisano - nie będzie wymagane przeprowadzenie określonej procedury administracyjnej przed odpowiednim marszałkiem województwa ws. uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzenia spełnienia warunków uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

Reklama

Kolejne z planowanych rozwiązań to ułatwienia w wykorzystywaniu produktu pofermentacyjnego. Służyć ma temu określenie, że wymieniony w rozporządzeniu ministra rolnictwa surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra rolnictwa.

Założono, że projekt zostanie przyjęty przez rząd w I kw. tego roku. We wpisie wskazano, że za jego opracowanie odpowiedzialny jest wiceminister rolnictwa, pełnomocnik rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich Janusz Kowalski.