Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 59,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 105,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 105,63 mln zł wobec 126,32 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2563,9 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 2324,67 mln zł rok wcześniej.
"W III kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 1 521 682 tys. zł i stanowiły 59,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu do III kwartału 2018 roku poziom przychodów uległ zwiększeniu (o 37,2%). Na działalności segmentu Nawozy-Agro odnotowano dodatni wynik EBIT. Około 57,3% sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym" - czytamy w raporcie.
"Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2019 roku w segmencie Tworzywa wyniosły 338 568 tys. zł i stanowiły 13,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Wartość przychodów segmentu uległa zmniejszeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,8%. Na działalności segmentu odnotowano ujemny wynik EBIT. Ponad 92,9% przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych" - czytamy dalej.
Spółka podała, że W III kw. 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Chemia wyniosły 573 944 tys. zł i były niższe od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego o 24%. Udział segmentu Chemia w całości osiąganych przychodów kształtuje się na poziomie 22,4%. Na działalności tego segmentu odnotowano dodatni wynik EBIT. Około 55,2% sprzedaży produktów segmentu Chemia stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.
Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w III kwartale 2019 roku wyniosły 80 622 tys. zł i stanowiły około 3,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Przychody tego segmentu zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 47,6%. Na działalności tego segmentu odnotowano dodatni wynik EBIT, wynika także z raportu.
W segmencie Pozostałe w III kwartale 2019 roku odnotowano przychody ze sprzedaży na poziomie 49 079 tys. zł. Stanowią one 1,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży, a ich wartość zwiększyła się w porównaniu do III kwartału 2018 roku o 15,4%. Wygenerowany wynik EBIT segmentu był ujemny, podsumowano.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 422,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8666,4 mln zł w porównaniu z 7201,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 120,57 mln zł wobec 178,09 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)