Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Glamox AS ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 42 863 637 akcji ES-System, stanowiących 100% kapitału zakładowego, po 3,5 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu mBank.
"Przedmiotem niniejszego wezwania jest 42 863 637 akcji zwykłych na okaziciela spółki ES-System Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie [...] o wartości nominalnej 0,33 zł każda, [...] z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki, a łącznie wszystkie akcje uprawniają do 42 863 637 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.
Akcje objęte wezwaniem nabywane będą po cenie 3,5 zł za każdą akcję. Wszystkie akcje są tego samego rodzaju i uprawniają do takiej samej liczby głosów.
"Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objętych co najmniej 28 290 000 akcji, uprawniających do co najmniej 28 290 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej.
Zapisy na akcje zaplanowano na okres 4 listopada - 4 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 9 grudnia a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW to 10 grudnia 2019 r.
Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest GLX Holding AS. Podmiotem dominującym najwyższego szczebla wobec GLX Holding AS jest fundusz Triton Fund IV.
Akcjonariusze ES-System - Augusta Investment, Bowen Investments, Marta Pilszczek oraz Wysocki s.j. - zawarli wcześniej z Glamox AS umowę dotyczącą sprzedaży akcji ES-System w wezwaniu. Decyzja ta zakończyła proces przeglądu opcji strategicznych, który został rozpoczęty w maju 2019 r.
ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)