Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. w wysokości 13 415 369,05 zł, w ten sposób, że kwotę 5 946 421,2 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, a kwota 7 468 947,85 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy spółki. Dywidenda wyniesie 0,3 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.
"Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 1 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Liczba akcji objętych dywidendą: 19 821 404.
Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.
(ISBnews)