Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Seco/Warwick odnotowało 41,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 25,32 mln zł wobec 36,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 483,9 mln zł w 2017 r. wobec 550,17 mln zł rok wcześniej.
"W 2017 roku grupa rozpoznała stratę na poziomie zysku operacyjnego w wysokości -25,3 mln zł, w odróżnieniu do zysku +36,7 ml zł rozpoznanego w 2016 roku. Na negatywny wynik grupy miały wpływ w przeważającej mierze dodatkowe nieplanowane koszty realizacji kontraktów w spółce Retech Systems w wysokości 11,75 mln zł, straty operacyjne poniesione w spółce w Indiach, odpis związany z wydzieleniem działalności zaniechanej w spółce SW Allied Indie w wysokości 12,4 mln zł oraz odpis aktualizacyjny aktywów netto w spółce Retech Systems LLC w wysokości 8,42 mln zł. Po uwzględnieniu powyższych czynników, kosztów finansowych, obciążeń podatkowych oraz wyniku udziałowców niekontrolujących i zysku mniejszości grupa odnotowała w 2017 roku stratę netto na poziomie -41,8 mln zł (w 2016 roku zysk netto grupy wyniósł 19,8 mln zł)" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Paweł Wyrzykowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 16,5 mln zł wobec 2 mln zł straty rok wcześniej.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)