Ergis

Ergis miał 373,45 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+6,6% r/r) i 16,44 mln zł zysku netto (+17,2% r/r) w I półr. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

PGE

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia PGE Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. na utworzenie i zarządzanie funduszami, podał urząd. KNF zezwolił także na utworzenie przez PGE TFI specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, podano także. "Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia PGE Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych"- czytamy w komunikacie. PGE TFI ma również pozwolenia na tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, podano także.

Sygnity

Reklama

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zażądało od Sygnity wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 6,8 mln zł, poinformowała spółka. "Żądanie natychmiastowego wykupu obligacji wynika z naruszenia przez emitenta wskaźników finansowych wykazanym na podstawie informacji zawartych w raportach (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym) za I półrocze roku obrotowego 2016/2017. W otrzymanym wezwaniu wskazano również, że wierzytelności wynikające z będących w posiadaniu ww. funduszy obligacji są wymagalne i płatne, włączając należne odsetki, w terminie jedenastu dni od dnia zawiadomienia" - czytamy w komunikacie.

Monday Development

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła z obrotu na rynku NewConnect akcji Monday Development z dniem 19 lipca, podała spółka. >>>>

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski wyemitował w ramach programu EMTN euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, podał bank.
Parametry papierów są następujące:
- zapadalność: 4 lata,
- okresy odsetkowe: roczne,
- kupon: 0,75% (Mid Swap + 65 pb.),
- cena emisyjna: 99,792% wartości nominalnej, czytamy w komunikacie.
"Bank złożył wniosek o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luxemburgu i następnie - po dopuszczeniu do obrotu na tej giełdzie – złoży wniosek o równoległe notowanie euroobligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - podano również.

>>> Zobacz też rekomendacje

Braster

Braster postanowił określić jednostkową cenę emisyjną w wysokości 13,50 zł za akcję serii I, wobec wcześniejszej ceny maksymalnej na poziomie 16,5 zł, podała spółka. >>>>

Getin Noble Bank

Rada nadzorcza Getin Noble Bank zatwierdziła uchwalony przez zarząd publiczny program emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750 mln zł, podała instytucja. >>>>

Vantage Development

VD Mieszkania XVIII, jednostka zależna Vantage Development, zawarła z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu, składających się z zabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ok. 2,3 ha za łączną cenę 8,75 mln zł netto, podało Vantage. „Przyrzeczona umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających zastrzeżonych na rzecz kupującego, polegających między innymi na niewykonaniu przez Gminę Wrocław prawa pierwokupu w stosunku do którejkolwiek z nieruchomości, rozwiązaniu umów najmu oraz uzyskaniu innych decyzji i oświadczeń" – czytamy w komunikacie.

Budimex

Lidl wybrał ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu na Budowę Centrum Dystrybucyjnego Lidl Mińsk Mazowiecki, podał Budimex. Wartość oferty to 146 435 521,52 zł netto. „Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy przez inwestora. Termin zakończenia robót: 10,5 miesiąca liczone od przekazania wykonawcy placu budowy" – czytamy w komunikacie.

GetBack

Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał, organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski, przetarg na zakup portfeli wierzytelności, podała spółka. „Cena zaoferowana przez podmiot zależny emitenta, wynosząca więcej niż 25% równowartości przychodów netto grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu" – czytamy w komunikacie.

Best

Best Capital Italy S.r.l - spółka zależna od Best - nabyła od banku należącego do jednej z trzech największych grup bankowych działających we Włoszech portfel niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej 4,88 mln euro, podał Best. „Cena za portfel została zapłacona […] i z tym momentem nastąpiło przejście własności portfela z banku na Best Capital Italy, zgodnie z zawartą umową" – czytamy w komunikacie. Nabycie portfela jest pierwszą transakcją z całej serii, które Best Capital Italy zamierza wykonać na terenie Włoch w drugim półroczu 2017 roku, zaznaczono także.

Wasko

Oferta konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko, i Vulcan okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 20,6 mln zł netto (25,3 zł brutto). >>>>

Ronson Development

Ronson Development sprzedał wszystkie z 295 mieszkań oferowanych w ramach Kamienicy Jeżyce zlokalizowanej w samym centrum Poznania przy ul. Kościelnej, poinformowała spółka. "W Poznaniu, po zakończeniu sprzedaży w Kamienicy Jeżyce, nadal w ofercie dostępnych mamy łącznie 100 mieszkań w naszych dwóch innych inwestycjach, Młodym Grunwaldzie i Chilli City IV. Odnosząc się jeszcze do Kamienicy, warto podkreślić, że odnieśliśmy tam sukces sprzedażowy. Osiedle powstawało w dwóch etapach i w obydwu przypadkach jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nabywców znalazło około 90% oferowanych mieszkań. Wpływ na to miała przede wszystkim doskonała lokalizacja, łatwy dostęp do terenów zielonych i szerokiej infrastruktury poznańskich Jeżyc" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Bloober Team

Bloober Team, wspólnie z wydawcą gry - Aspyr Media Inc., ustalił datę premiery gry ">observer_" na 15 sierpnia na konsolach PS4 i XboxOne oraz komputerach PC, podała spółka. >>>>

Neuca

Neuca, po analizie wstępnych wyników finansowych grupy po dwóch kwartałach tego roku oraz aktualizacji prognozy wykonania budżetu do końca roku 2017 r., prognozuje wykonanie zysku netto grupy w 2017 r. na poziomie 100 mln zł po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, wobec poprzedniej prognozy 115 mln zł, podała spółka. Korekta prognozy nie wpłynie na strategię rozwoju, zakres realizowanych inwestycji oraz na politykę dywidendową. >>>>

Asseco BS

Asseco Business Solutions (Asseco BS) ogłosiło przymusowy wykup 61 680 akcji Macrologic, stanowiących ok. 3,27% kapitału zakładowego i głosów spółki. Cena wykupu wynosi 59 zł za akcję, podał pośredniczący DM PKO BP. >>>>

Awbud

Awbud otrzymał dwa zamówienia złożone przez Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław Bukownie (ZGH Bolesław), na łącznie ok. 26,77 mln zł netto, podała spółka. >>>>

PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 5 159 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w II kw. 2017 r. wobec 4 648 próbek pozyskanych w tym samym okresie roku ubiegłego, co oznacza to wzrost o 11% r/r, podała spółka. >>>>

Stalexport

Stalexport Autostrady odnotował wg. wstępnych danych 74,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2017 r. wobec 70,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Kofola

Grupa Kofola w ramach aktualizacji długofalowej strategii działalności w Polsce przeprowadzi koncentrację produkcji zakładzie Hoop Polska w Kutnie, w którym planowane są dalsze inwestycje, podała spółka. >>>>