Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i GPW Ventures podpisują dziś list intencyjny. Ich celem jest stworzenie funduszu venture capital i uruchomienie go jeszcze w tym roku. GPW Ventures to podmiot powołany w ramach strategii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych na lata 2018‒2022 do finansowania MSP poprzez stworzenie portfela funduszy typu venture capital. Utworzy on dla KOWR spółkę współfinansującą innowacyjne projekty podejmowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Nieoficjalnie mówi się, że w tym roku KOWR powierzy GPW Ventures na ten cel ok. 25 mln zł. W kolejnych latach kwota ta może zostać podwojona. Jak oceniał zastępca dyrektora generalnego KOWR Wojciech Kędzia, by zrealizować te plany, na dalszych etapach konieczne będzie ustawowe zagwarantowanie finansowania spółki.

Działanie funduszu ma być pomostem między ambitnymi wizjami polskich naukowców i przedsiębiorców z sektora rolniczego a rynkami kapitałowymi – tak by rolnicy odczuli korzyści płynące z nowych projektów. Na dofinansowanie mogą liczyć firmy operujące w szeroko rozumianym rolnictwie – twórcy funduszu są otwarci na wszelkie nowe pomysły – od konstrukcji maszyn, poprzez efektywność energetyczną aż do nowych form produkcji i dystrybucji.