Zmiany w systemie rent socjalnych - będzie nowe świadczenie

Od stycznia 2025 roku planowane jest wprowadzenie zmiany w systemie rent socjalnych w Polsce, mające na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla osób niezdolnych do pracy. Zgodnie z obywatelskim projektem ustawy, który jest obecnie omawiany w Sejmie, renta socjalna ma zostać uzupełniona o dodatkowe świadczenie.

W ramach nowelizacji ustawy o rencie socjalnej osobom uprawnionym przysługiwać będzie dodatek w wysokości różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia a najniższą rentą socjalną. Celem tej modyfikacji jest doprowadzenie łącznej kwoty wypłacanych świadczeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 lipca 2024 roku ma wynosić 4300 zł brutto. W rezultacie renta socjalna, która obecnie wynosi 1780,96 zł, wzrośnie o około 2500 zł. Co więcej, dodatek nie będzie wliczany do obliczania innych świadczeń wspierających, które są uzależnione od wysokości renty socjalnej.

Reklama

Dlaczego nie zostanie podniesiona kwota renty socjalnej?

Decyzja o wprowadzeniu dodatku, a nie bezpośrednim podniesieniu kwoty renty socjalnej, wynika z zamiaru zachowania elastyczności systemu świadczeń. Dzięki tej strategii suma dodatku i obecnej renty będzie równa minimalnemu wynagrodzeniu, jednak sama renta socjalna nie ulegnie zmianie. To pozwala na uniknięcie wpływu renty na obliczanie wysokości innych świadczeń, zapewniając stabilne wsparcie dla beneficjentów.

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna to świadczenie przeznaczone dla osób, które z różnych przyczyn zdrowotnych nie mają możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Aby ubiegać się o takie wsparcie finansowe, kandydat musi spełniać kryteria całkowitej niezdolności do pracy, stwierdzone przez orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od oceny lekarza renta socjalna może być przyznana na nieokreślony czas, jeśli niezdolność do pracy jest uznana za trwałą, lub tymczasowo. Decydującym warunkiem kwalifikującym beneficjentów jest kompletna niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, wynikająca z ich stanu zdrowia.