Zasady kwalifikacji do emerytury z KRUS

Aby kwalifikować się do emerytury z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), rolnicy muszą osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny, który jest taki sam jak w przypadku świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - dla mężczyzn jest to 65 lat i 60 lat w przypadku kobiet. Dodatkowo, w przypadku osób urodzonych po 31.12.1948 r., niezbędne jest zgromadzenie minimum 25 lat składkowych. Rolnicy, którzy zakończą aktywność zawodową po 20 latach pracy, nie spełniają wymogów do uzyskania emerytury z KRUS i muszą wówczas zwrócić się o przyznanie świadczenia do ZUS, gdzie emerytura jest obliczana na podstawie zgromadzonych środków.

W ostatnich latach nasila się więc debata nad możliwością obniżenia minimalnego okresu składkowego do 20 lat. Propozycja ta została przedstawiona przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i została przyjęta do dyskusji przez Ministerstwo Rolnictwa, które zadeklarowało chęć rozpatrzenia tej propozycji. Zmiana ta miałaby na celu umożliwienie szerszemu gronu rolników korzystania z emerytur rolniczych bez konieczności przystępowania do systemu ZUS.

Reklama

Wysokość emerytury z KRUS - jak to działa?

Kwota emerytury rolniczej uzależniona jest od liczby lat składkowych. Jeśli wyliczona kwota okaże się niższa niż najniższa emerytura pracownicza z ZUS, automatycznie zostanie podniesiona do tego minimum. Od 1 marca 2024 roku minimalna emerytura rolnicza wynosi 1 780,96 zł.

Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach w podwyższaniu emerytur. Do wspomnianej kwoty nie zostaną podniesione między innymi świadczenia zawieszone z powodu prowadzenia działalności rolniczej lub osiągania dodatkowych dochodów.