"Dziś przedstawiamy tutaj […] umowę partnerstwa. Umowa partnerstwa obejmuje 76 mld euro na lata 2021-2027, a więc ponad 350 mld zł historyczne środki, które są tylko częścią z całej wielkiej puli przysługującej Polsce licząc z funduszami na rolnictwo z funduszami z krajowego programu odbudowy to będzie grubo ponad 700 mld zł" – powiedział Morawiecki w trakcie konferencji prasowej.

Konsultacje mają rozpocząć się jutro w województwie śląskim i potrwać do 16 lutego, kiedy to zaplanowano ich zakończenie w woj. pomorskim. Ich celem jest możliwie szerokie wynegocjowanie i przedyskutowanie poszczególnych polityk i programów, z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Komisję Europejską z jednej strony i potrzeb polskiej gospodarki i poszczególnych regionów kraju z drugiej.

"Dzisiaj ta umowa partnerstwa […] rusza w Polskę, rusza w Polskę aby przez kolejne tygodnie zebrać opinie poszczególnych województw, poszczególnych regionów" – podkreślił premier.

Środki unijne będą mogły zostać wydatkowane na szereg projektów inwestycyjnych lub innowacyjnych, finansowanych z budżetu państwa. Jako główne obszary inwestycji Morawiecki wskazał: infrastrukturę, innowacje, ochronę środowiska, poprawę jakości życia, poprawę służby zdrowia, edukacji. Jak wskazał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, znaczna część środków trafi na Zielony Ład i politykę cyfrową.

Reklama

"Na politykę Zielonego Ładu czyli obniżenie emisyjności oraz adaptacji do zmian klimatu proponujemy przydzielić 20,5 mld euro. Wsparcie to będzie na efektywność energetyczną, produkcje energii OZE, inteligentnych rozwiązań w infrastrukturze energetycznej, zarządzanie gospodarką odpadami i efektywne wykorzystanie zasobów oraz transport niskoemisyjny i mobilność miejską" – powiedział Kościński.

"Na politykę Łącząc Europę i agendę cyfrową proponujemy przydzielić 17,6 mld euro" – dodał. Na program 'Europa' w silniejszym wymiarze społecznym miałoby trafić 14,8 mld euro, na politykę 'Inteligentna Europa' – 11,8 mld euro

Z kolei na politykę 'Europa bliżej obywateli', której celem jest wzmocnienie współpracy regionalnej i lokalnej, nakierowanej na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych zaproponowano przydzielenie 4,7 mld euro. Natomiast na politykę reform gospodarczych, środowiskowych transformacji, których celem jest budowa gospodarki neutralnej klimatycznie - 4,4 mld euro. Dodatkowo 2,4 mld euro ma zostać przyznane instytucjom, które wdrażają środki unijne.

Wiceminister finansów funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że cele poszczególnych polityk zostaną "przełożone na programy". Przy czym 60% z ponad 78 mld euro ma trafić na programy krajowe, a 40% tych środków trafi na programy regionalne, do marszałków województw. Planowane jest zachowanie dotychczasowych programów, z obecnej perspektywy finansowej.

I tak w nowej perspektywie na program "Infrastruktura i środowisko" ma trafić 25,1 mld euro. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, poprawa gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki odpadami. Na odpowiednik dotychczasowego programu "Inteligentny Rozwój" - czyli na wzrost innowacyjności przedsiębiorczości, zwiększenie nakładów na R&D – będzie do dyspozycji ok. 8 md euro. Na program związany z działaniami tzw. miękkimi – z aktywizacją społeczną, z rozwojem rynku - 4,3 mld euro

Program 'Polski cyfrowej' będzie miał swoją kontynuację w ramach celu związanego z cyfryzacją, z rozwojem internetu szerokopasmowego i zostanie zasilony kwotą 2 mld euro. Na program 'Polski Wschodnie' ma trafić w perspektywie 2021-2027 dodatkowo 2,5 mld euro. Nowością będzie poszerzenie tego programu o region mazowiecki bez Warszawy i dziewięciu okalających ją powiatów, które są lepiej rozwinięte. Z kolei na program dotyczący sprawiedliwej transformacji, który ma łagodzić negatywne skutki związane z transformacją regionów górniczych trafi 4,4 mld (do woj. śląskiego dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego lubelskiego, małopolskiego). Na pomoc żywnościową ma trafić 200 mln euro, a na program dotyczący ryb – 500 mln euro.

Na realizację regionalnych programów zarządzanych przez marszałków trafi 40% środków, co stanowi ponad 28 mld euro. Przy podziale tych środków na poszczególne regiony, uwzględniana będzie m.in. liczba ludności, KB, nakłady na prace badawcze, poziom emisyjności zanieczyszczeń, czy wskaźnik dostępności transportowej, by te wskaźniki odpowiadały celom określonym przez KE. Część środków trafi także na finansowanie kultury i turystyki, infrastruktury gazowej i bezpieczeństwa na lotniskach. Poziomy dofinansowania zostały zwiększone nawet do 85% dofinansowania.