Mercator miał 2,86 mln zł straty netto, 0,27 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r.Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 2,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 5,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,27 mln zł wobec 9,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 258,86 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 178,13 mln zł rok wcześniej.

"Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży r/r oraz pogorszenie marż przełożyły się na 0,3 mln straty na poziomie wyniku operacyjnego. Wynik na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzacje (EBITDA) wyniósł w pierwszym półroczu 2019 r. 8,7 mln zł i stanowił nieco ponad 50% wyniku z roku poprzedniego, co z kolei oznacza, że rentowność na tym poziomie wyniosła 3,4% i była o 5,5 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Pozytywną informacją jest wypracowany w drugim kwartale zysk operacyjny (2,3 mln zł wobec 2,5 mln zł straty w I kw. 2019), a także wzrost wyniku EBITDA do 6,9 mln zł (1,8 mln zł w I kw. 2019), co stanowiło już 85% rezultatu z drugiego kwartału 2018 r." - czytamy w raporcie.

"Konsekwentnie realizujemy procesy optymalizacji operacyjnej i kosztowej. Dostosowujemy również politykę handlową do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego i walutowego. W rezultacie w II kwartale uzyskaliśmy zdecydowanie lepsze wyniki niż w I kwartale, w którym mieliśmy do czynienia z kumulacją negatywnych czynników o charakterze zarówno wewnętrznym (zbyt optymistycznie zaplanowane zapasy towarów dystrybucyjnych), jak i zewnętrznym: niekorzystnym zmianom cen surowców i kursów walutowych, a także zmianom rynkowych cen rękawic i struktury popytu na nie" - dodał członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski, cytowany w komunikacie.

Podtrzymał, że celem spółki jest dalszy wzrost generowanych marż przy kontynuacji zwiększania skali działalności.

"W II kwartale osiągnęliśmy 5% rentowności na poziomie EBITDA, podczas gdy kwartał wcześniej było to 1,5%. Jesteśmy przekonani, iż nasz cel dojścia do 10% rentowności EBITDA jest realny" - wskazał Kruszewski.

W I półroczu 2019 r. grupa powiększyła przychody ze sprzedaży o 80,1 mln zł, tj. o 45,1% w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży produktów pochodzących z własnej fabryki w Tajlandii, produkującej rękawice z lateksu syntetycznego, która od czwartego kwartału 2018 r. funkcjonuje z pełnymi mocami produkcyjnymi. Przychody ze sprzedaży wyprodukowanych rękawic diagnostycznych wzrosły w omawianym okresie o nieco ponad 70% (tj. 48,3 mln zł), a ich wzrost ilościowy wyniósł blisko 60% (sprzedano ponad 530 mln szt. rękawic więcej). Z kolei przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (nabywane głównie od dostawców zewnętrznych rękawice, opatrunki i wyroby z włókniny) zwiększyły się o 28,7%, co było efektem w większości wzrostu wolumenów sprzedawanych na dotychczasowych rynkach, na których grupa jest obecna, podano także.

Udział przychodów ze sprzedaży rękawic ogółem (zarówno tych produkowanych we własnym zakładzie, jak i tych nabywanych od zewnętrznych dostawców) w sprzedaży całej grupy wyniósł 93,5% i był o 1,8 pkt proc. wyższy niż w I półroczu 2018 r., przy jednoczesnym wzroście wartości tych przychodów o 48,1% r/r. Udział pozostałych dwóch głównych grup asortymentowych, czyli opatrunków i wyrobów z włókniny, spadł o 2 pkt proc., z 7,7% w I półroczu 2018 r. do 5,7% w I połowie roku bieżącego, przy wzroście przychodów z tytułu ich sprzedaży odpowiednio o 4,9% oraz 17,7% r/r, czytamy dalej.

Największe przyrosty sprzedaży w segmencie produkcyjnym dotyczyły po raz kolejnych krajów takich jak Stany Zjednoczone (+39,6 mln zł, +165% r/r, licząc wraz z klientem amerykańskim, który w 2018 r. realizował dostawy na terenie Malezji), Chiny (+8,2 mln zł, +2 455%) oraz Izrael (+2,3 mln zł, +303%). Z drugiej strony, spadki w tym segmencie zanotowano na rynku hiszpańskim oraz w Arabii Saudyjskiej, co jest związane z nieregularnością zamówień pochodzących z tych krajów. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w segmencie dystrybucyjnym obejmowały kraje takie jak Polska (+10,9 mln zł, +16,8%), Ukraina (+4,9 mln zł, +44,4%), Rosja (+3,3 mln zł, +23,8%) oraz Rumunia (+1,9 mln zł, +19,5%), czyli kraje, w których Grupa Mercator Medical prowadzi dystrybucję zorganizowaną i posiada w nich swoje spółki celowe, wymieniono w raporcie.

W I półroczu 2019 r. Grupa sprzedała ponad 2,5 mld szt. rękawic diagnostycznych, co oznacza ponad czterdziestoprocentowy wzrost na przestrzeni roku. Złożył się na to wzrost liczby sprzedanych rękawic z tajskiej fabryki o blisko 60%, o czym wspomniano wcześniej oraz towarów nabywanych od zewnętrznych dostawców - o ponad 26%. Rękawic chirurgicznych sprzedano o ponad 6,6 mln szt. więcej (tj. o 31%), a rękawic gospodarczych więcej o prawie 0,7 mln szt. (blisko 25%), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 2,44 mln zł wobec 6,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)