"Istotnym wydarzeniem wpływającym na prezentowane wyniki za I kw. roku obrotowego 2020/21 było podpisanie ugody pomiędzy Sygnity S.A. oraz Fast - podwykonawcą umowy dot. kontraktu e-podatki zawartego przez Sygnity z Ministerstwem Finansów w 2013 roku. Podpisanie ugody zamyka kilkuletni spór sądowy [...] Na wyniki finansowe I kw. FY21 wpływ miały dwa główne czynniki. Przesunięcie procesów decyzyjnych klientów w pierwszej połowie roku 2020 związane z pandemią COVID i w efekcie spadek kontraktacji w II i III kwartale finansowym spółki (kontraktacja wróciła do poziomu z przed pandemii w IV kw. FY20 i I kw. FY21) oraz podpisanie wspomnianej powyżej ugody. W efekcie złożenia tych czynników w pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021 grupa odnotowała wzrost zysku netto do poziomu 26,1 mln zł przy odnotowanym spadku przychodów" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 23,16 mln zł wobec 11,54 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej bez wpływu ugody wyniósł 8,9 mln zł w porównaniu do 11,5 mln zł w I kwartale poprzedniego roku obrotowego. Grupa wypracowała w każdym z porównywalnych okresów podobny poziom marżowości, działalności podstawowej tj. 17% wobec 18% rok wcześniej.

Wypracowana EBITDA wyniosła 26,6 mln zł, a bez zdarzenia jednorazowego osiągnęła wartość 12,4 mln zł (wobec 15,6 mln zł rok wcześniej), marżowość EBITDA wyniosła 23% vs 24% rok wcześniej, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,49 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 63,76 mln zł rok wcześniej.

"Grupa uzyskała przychody na poziomie 52,5 mln zł, czyli o 18% mniejsze niż w tym samym kwartale roku poprzedniego. Spadek przychodów związany był głównie z opisywanym wcześniej spowolnieniem kontraktacji w II i III kwartale FY20. Przykładami umów podpisanych z opóźnieniem była umowa z Pocztą Polską i Ministerstwem Finansów (w I kw. FY20 spółka wygenerowała istotne przychody na podstawie poprzednio obowiązujących umów z ww. podmiotami, zaś w I kw. FY21 - ze względu na opóźnienia w związku z zawarciem ww. umów - spółka nie mogła generować przychodów w związku z brakiem podstaw formalno-pranych współpracy w postaci obowiązujących umów). Ponadto w I kw. FY21 miało miejsce przesunięcie realizacji istotnego projektu w segmencie Utility, w efekcie pandemii COVID, która to miała wpływ na zmianę sposobu i terminów realizacji zadań projektowych" - czytamy dalej.

Spółka zauważa, że wypracowanie przepływów operacyjnych na poziomie ok. 14 mln zł umożliwiło spółce znaczne zredukowanie zadłużenia wobec wierzycieli - o ponad 6 mln zł w porównaniu z IV kw. 2019/2020.

"Zgodnie z obraną strategią, skupiamy się na rentowności biznesu i generowaniu gotówki, która umożliwia nam sprawną spłatę zadłużenia. W I kw. roku finansowego udało nam się osiągnąć oba te cele, mimo że odczuliśmy spadek przychodów. Sprawne i szybkie zakończenie sporu z Fast Ent. dało nam wprawdzie tylko wynik księgowy i wymagało uruchomienia części zasobów gotówkowych, ale jednocześnie zdjęło ryzyko, które w dużym stopniu stało na przeszkodzie w planowanym refinansowaniu zobowiązań spółki" - skomentowała członek zarządu ds. finansowych Inga Jędrzejewska, cytowana w komunikacie.

"Działania sprzedażowe koncentrujemy na obszarach związanych z cyfryzacją i transformacją procesów biznesowych naszych klientów. Portfel produktów własnych Sygnity, a także rozwiązania partnerów są odpowiedzią na obecne potrzeby rynku. Działania sprzedażowe w ostatnich kwartałach były bardzo wymagające z uwagi na koronawirus i niepewność co do podejmowania projektów inwestycyjnych wśród części naszych klientów co przesunęło w czasie harmonogramy realizacji i kontraktację części nowych zadań. Mamy jednak sygnały, że w segmentach, w których posiadamy specjalizację i duże doświadczenie, potrzeby dość szybko narastają, decyzje co do inwestycji w IT będą przyspieszać. Liczymy jednocześnie na sektor publiczny, który powinien uruchomić wkrótce dodatkowe środki na dalszą cyfryzację kluczowych obszarów" - dodał wiceprezes Mariusz Jurak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r.obr. 2020/2021 wyniósł 25,16 mln zł wobec 6,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)