"Zarząd Pozbud S.A. zamierza przedkładać walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości do 66% zysku netto spółki, przy założeniu że relacja długu oprocentowanego do zysku brutto powiększonego o amortyzację na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, będzie wynosiła mniej niż 4 oraz udział kapitałów własnych w aktywach spółki, po uwzględnieniu planowanej do wypłaty dywidendy, nie będzie niższy niż 50%" - czytamy w komunikacie.

Przy rekomendacji podziału zysku zarząd będzie brał pod uwagę również sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz ocenę perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, z uwzględnieniem jej planów inwestycyjnych, w tym potencjalnych akwizycji, zaznaczono.

"Wypłata dywidendy może być realizowana w dwóch częściach: w formie zaliczki (w wysokości zatwierdzonej przez organy spółki) w danym roku obrotowym oraz pozostała część - po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez walne zgromadzenie akcjonariuszy" - czytamy dalej.

Pozbud specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)