Bank Bank Pekao odnotował 1 693,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 467,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 991,79 mln zł wobec 2 566,51 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 713,33 mln zł wobec 715,86 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w I półroczu 25,3% wobec 11,9% rok wcześniej.

Zwrot z aktywów (ROA) wyniósł 2,2% wobec 1% rok wcześniej. Marża odsetkowa wzrosła do 4,2% z 3,8% rok wcześniej.

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł w I półroczu 2023 roku 34%, wobec 47,8% rok wcześniej, podano także.

Reklama

W I poł. 2023 r. bank miał 3 139,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 375,09 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I półroczu 2023 r. wypracowaliśmy zysk netto grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy banku w wysokości 3 139,7 mln zł. Wynik ten jest wyższy o 1 764,6 mln zł od wyniku osiągniętego w I półroczu 2022 r., głównie dzięki wyższym dochodom, niższym składkom na BFG oraz niższym rezerwom na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych, pomimo inflacyjnego wzrostu kosztów operacyjnych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Dochody z działalności operacyjnej grupy w I półroczu 2023 r. wyniosły 7 399,2 mln zł i były wyższe o 25,2% od dochodów osiągniętych w I półroczu 2022 r., głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek i wynikowi z działalności handlowej.

- Wynik z tytułu odsetek osiągnięty w I półroczu 2023 r. wyniósł 5 766,1 mln zł i był wyższy o 1 130,5 mln zł, tj. 24,4% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2022 r.

- Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w I półroczu 2023 r. wyniósł 1 399,3 mln zł i był niższy o 21,6 mln zł, tj. 1,5% w porównaniu do wyniku osiągniętego w I półroczu 2022 r., głównie z powodu dostosowania oferty do warunków rynkowych oraz z powodu wysokiej marży na transakcjach walutowych z klientami w ubiegłym roku na skutek zwiększonej aktywności klientów na rynku walutowym po wybuchu wojny.

- Wynik z działalności handlowej osiągnięty w I półroczu 2023 r. wyniósł 316,3 mln zł i był wyższy o 311,6 mln zł, w porównaniu do wyniku I półrocza 2022 r., z powodu wyższego wyniku z pozycji wymiany oraz wyższej wyceny instrumentów pochodnych.

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto osiągnięte w I półroczu 2023 r. wyniosły (minus) 111,1 mln zł i były wyższe o 64,9 mln zł niż osiągnięte w I półroczu 2022 r., głównie ze względu na aktualizację wyceny nieruchomości dokonaną w 2022 r., podano również.

"Koszty z działalności operacyjnej w I półroczu 2023 r. wyniosły 2 322,1 mln zł i były wyższe o 258,5 mln zł, tj. 12,5% w porównaniu do I półrocza 2022 r., głównie z powodu inflacyjnej indeksacji wynagrodzeń oraz wyższych kosztów utrzymania nieruchomości, ze względu na wzrost cen energii oraz płacy minimalnej. Wzrost na poziomie inflacji. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w I półroczu 2023 r. wyniósł 396,2 mln zł i był niższy o 268,8 mln zł, tj. 40,4% niż w I półroczu 2022 r., głównie dzięki niższym rezerwom na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I półroczu 2023 r. wyniosły 190,4 mln zł i były niższe o 133,9 mln zł niż w I półroczu 2022 r." - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 287,92 mld zł na koniec II kw. 2023 r. wobec 281,14 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 3 235,02 mln zł wobec 1 460,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)