Strata operacyjna wyniosła 269,75 mln zł wobec 58,99 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 262,03 mln zł wobec 49,81 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 335,21 mln zł w 2023 r. wobec 391,01 mln zł rok wcześniej.

"Sytuacja grupy zapitałowej Rafako w świetle stanowiska zarządu jednostki dominującej oraz wszystkich wyjaśnień zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy obarczona jest szeregiem niepewności oraz ryzyk. Zarząd jednostki dominującej przygotował skonsolidowane sprawozdanie finansowe w najlepszej swej wierze zakładając kontynuowanie działalności Grupy na podstawie zrealizowanych i zamierzonych działań dotyczących odbudowy pozycji rynkowej grupy kapitałowej Rafako. Zarząd jednostki dominującej jest świadom, że ich realizacja jest obarczona szeregiem niepewności oraz ryzyk" - czytamy w stanowisku dołączonym do raportu.

Reklama

"Kluczowe dla kontynuacji działania Grupy są:

1. proces oddłużenia jednostki dominującej poprzez konwersję obligacji zamiennych i wierzytelności układowych na akcje oraz pozyskanie inwestora strategicznego dla jednostki dominującej,

2. zachowanie płynności finansowej jednostki dominującej oraz zapewnienie nowych źródeł finansowania umożliwiających Grupie pozyskanie i realizację nowych kontraktów,

3. realizacja układu z wierzycielami jednostki dominującej,

4. rozliczenie umów, których realizacja została przerwana na skutek wypowiedzenia/złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez strony kontraktu,

5. renegocjacja warunków umów zawartych z klientami jednostki dominującej oraz

6. odbudowa portfela zamówień" - czytamy dalej.

Zarząd jednostki dominującej, biorąc pod uwagę prowadzone dotychczas procesy inwestorskie i analizując przyczyny nie dojścia tych transakcji do skutku, podjął decyzję o sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy po dniu bilansowym, podkreślono.

Plan pozyskania inwestora strategicznego dla jednostki dominujące

"W celu realizacji planu pozyskania inwestora strategicznego dla jednostki dominującej, zarząd podjął decyzję o rozdzieleniu procesu inwestorskiego i procesu restrukturyzacji zadłużenia spółki, który dotychczas stanowił jeden z istotnych warunków zawieszających realizację transakcji inwestorskich. Przeprowadzenie w pierwszym etapie oddłużenia jednostki dominującej poprzez konwersję zobowiązań na kapitał ma umożliwić przede wszystkim polepszenie struktury bilansu i odcięcie istotnego poziomu zadłużenia a tym samym konieczności dokonywania jego spłaty przez jednostkę dominującą. To z kolei pozytywnie wpłynie na możliwość dokończenia procesu inwestorskiego. Oddłużona w znacznej mierze jednostka dominująca stanowić będzie, z punktu widzenia potencjalnego inwestora zdecydowanie bardziej stabilną i atrakcyjną inwestycję" napisano też w stanowisku.

W związku z uprawomocnieniem się z dniem 17 sierpnia 2021 roku postanowienia sądu rejonowego w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego przez jednostkę dominującą z jej wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, jednostka dominująca przystąpiła do wykonania tego układu, regulując zobowiązania z niego wynikające, w tym dokonała wszystkich wymagalnych do tej pory płatności rat układowych. Ponadto, jednostka dominująca zawarła szereg porozumień z kluczowymi wierzycielami dotyczących prolongaty terminów płatności rat układowych, przypomniano.

Rozmowy z kluczowymi wierzycielami

"Jednocześnie zarząd jednostki dominującej prowadzi rozmowy z kluczowymi wierzycielami dotyczące warunków i zasad konwersji przedmiotowego zadłużenia na kapitał. Założenie o możliwości wykonania układu jest kluczowe dla przyjęcia założenia o kontynuacji działalności przez jednostki dominującej. Jednostka dominująca w dalszym ciągu prowadzi negocjacje z Bankiem PKO BP dot. przedłużenia finansowania - w dniu 26 kwietnia 2024 roku jednostka dominująca podpisała kolejny aneks do umowy kredytowej przedłużający termin spłaty do dnia 31 maja 2024 roku. Aneks, oprócz przedłużenia terminu spłaty kredytu, określa zadłużenie z tytułu wykorzystanego limitu, na które składa się należność główna w kwocie 61,5 mln zł, co zapewnia jednostce dominującej bieżące finansowanie działalności, jednak nie zapewnia finansowania potencjalnych nowych kontraktów. Brak możliwości uzyskania zabezpieczeń kontraktowych ze strony sektora finansowego w znaczący sposób utrudnia pozyskiwanie nowych zleceń" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2023 r. wyniosła 336,3 mln zł wobec 25,68 mln zł straty rok wcześniej.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 335 mln zł w 2023 r.

(ISBnews)