statystyki

Inne

Podatek Belki

wróć do działu: Inne »

Podatek Belkipodatek od dochodów kapitałowych.

Zgodnie z art. 30a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 19-procentowy, zryczałtowany podatek nalicza się od dochodów:

 1. z odsetek od pożyczek,
 2. z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
 3. z odsetek od przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania,
 4. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 5. od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
 6. od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy,
 7. od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu,
 8. z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 9. od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka,
 10. od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu środków zgromadzonych na tym koncie,
 11. od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu,
 12. od kwot wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury kapitałowej.

Jeżeli przy umarzaniu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki lub certyfikaty począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO).

W przypadku funduszy inwestycyjnych, przy umarzaniu jednostek i wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych, płatnikiem podatku jest fundusz, co oznacza, że sam fundusz nalicza, pobiera i przekazuje do urzędu skarbowego należny podatek od uzyskanego dochodu.

W przypadku dochodów uzyskanych od odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych lub z realizacji praw z nich wynikających, podatnik zobowiązany jest wykazać uzyskane dochody w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38.

Prawo dla specjalisty