statystyki

Rachunkowość

FIFO

wróć do działu: Rachunkowość »

FIFO (metoda kolejki, ang. First In, First Out) – Pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. Jest to metoda wyceny wartości stanu zapasów w gospodarce magazynowej. Metodę FIFO stosuje się także przy określeniu wartości portfela papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Metoda kolejki FIFO pomaga wtedy określić koszty nabycia tych aktywów.

Metoda FIFO jest jedną z metod wyceny wartości zapasów lub innych aktywów przedsiębiorstwa. Przy wycenie rozchodu aktywów, stosuje się ceny tych składników majątku, które pojawiły się najwcześniej. Dlatego też metodę FIFO nazywamy metodą kolejki, w odróżnieniu od metody LIFO (metoda stosu). Metoda FIFO jest najczęściej stosowaną metodą wyceny.

Przy stabilnych cenach rynkowych, wycena zapasów metodą FIFO nie powinna znacznie różnić się od wyceny metodą LIFO.

Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych, metodę FIFO stosuje się do obliczania opodatkowania od dochodu ze zbycia papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i realizacji praw z papierów wartościowych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty