"Poszczególne składniki majątku są w zróżnicowanym stopniu w posiadaniu gospodarstw domowych. Zdecydowana większość gospodarstw domowych jest właścicielem głównego miejsca zamieszkania (79,2 proc.) oraz pojazdów samochodowych (65,8 proc.). Znacznie rzadziej respondenci deklarowali jako składniki swojego mienia przedmioty wartościowe (29,4 proc.), inne nieruchomości (24,3 proc.) czy też majątek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (20,4 proc.). Aktywa finansowe posiada 90,8% gospodarstw domowych, przy czym depozyty bankowe są najbardziej popularną formą gromadzenia środków finansowych (84,9 proc. gospodarstw domowych), chociaż przeciętna wartość zakumulowanych w tej formie aktywów jest stosunkowo niewielka (12 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

Gospodarstwa domowe w Polsce należą do umiarkowanie majętnych na tle krajów strefy euro, podkreślił bank centralny.

"Majątek netto przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce (60,6 tys. euro) stanowił ok. 58 proc. mediany majątku netto gospodarstwa domowego w strefie euro (104,1 tys. euro). Najwyższym zasobem majątku netto, przypadającym na gospodarstwo domowe w strefie euro, odznaczają się Luksemburg (437,5 tys. euro), Belgia (217,9 tys. euro) i Malta (209,9 tys. euro). Natomiast polskie gospodarstwa domowe dysponują stosunkowo znacznym majątkiem na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie waha się on od 14,2 tys. euro dla Łotwy do 80,4 tys. euro w Słowenii" - czytamy dalej.

W Polsce, podobnie jak w strefie euro, o wartości majątku netto decydują przede wszystkim aktywa rzeczowe, w tym w przeważającej mierze wartość głównego miejsca zamieszkania, zaś aktywa finansowe mają dużo mniejsze znaczenie w procesie akumulacji majątku. Relatywne znaczenie aktywów finansowych w majątku gospodarstw domowych w Polsce jest dodatkowo wyraźnie mniejsze (8,5% majątku brutto) niż w strefie euro (17,8%), wskazano także.

NBP zwrócił też uwagę, że w Polsce majątek netto jest nierównomiernie rozłożony w populacji gospodarstw domowych, a jego silną koncentrację obserwujemy w zbiorowości gospodarstw najbardziej majętnych. W posiadaniu 10% najbardziej zasobnych gospodarstw domowych znajduje się 41% całkowitego majątku netto, podczas gdy majątek (netto) 20% najmniej zasobnych gospodarstw stanowi jedynie niewielką część (1%) całego majątku gospodarstw domowych.

Jednocześnie bank centralny wskazał, że "majątek netto gospodarstw domowych w Polsce jest rozłożony bardziej równomiernie niż przeciętnie w strefie euro".

"W szczególności, nierówności majątkowe dla Polski, mierzone współczynnikiem Giniego, wynoszą 56,8% wobec 68,5% przeciętnie w strefie euro 27. Polska należy do krajów o wyraźnie mniejszych rozpiętościach majątkowych, podobnie jak Hiszpania (59,9%), Belgia (58,9%), czy też Słowacja (49,2%). Największe nierówności majątkowe, mierzone współczynnikiem Giniego, występują na Łotwie (78,5%), w Niemczech (76,2%), Irlandii (75,2%) oraz w Austrii (73,1%)" - napisano w raporcie.

"Również według innych miar, używanych zazwyczaj w ocenie nierówności dochodowych lub majątkowych, Polska jest krajem o umiarkowanej koncentracji majątku, na tle krajów strefy euro. Na przykład, pomijając w ocenie nierówności skrajne grupy majątkowe i stosując współczynnik zróżnicowania kwantylowego p80/p20, otrzymujemy dla Polski wartość 7,8, podczas gdy średnia dla krajów strefy euro to 41. Z kolei udział 10% najbardziej majętnych gospodarstw domowych w całkowitym majątku gospodarstw wynosi dla Polski ok. 42 proc., zaś dla strefy euro jest to ok. 52 proc." - czytamy dalej.

Dług gospodarstw domowych, na który składają się różne formy zadłużenia, obejmuje 40,5 proc. gospodarstw domowych i stanowi w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego relatywnie niewielkie obciążenie jego majątku (10 tys. zł). W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe jest zadłużone w wysokości 2,4 tys. euro (nieco ponad 3 proc. w relacji do majątku brutto), podczas gdy w strefie euro przeciętne zadłużenie wynosi 21,5 tys. euro, co stanowi ok. 15 proc. aktywów łącznie, podano także w materiale.

Całkowity majątek netto gospodarstw domowych wzrósł w latach 2014-2016 o 4,1 proc. (w cenach stałych). Złożył się na to niewielki przyrost wolumenu aktywów rzeczowych (o 0,8 proc.), znaczne zwiększenie stanu posiadania aktywów finansowych (o ok. 94 proc.) i wyraźny wzrost skali zadłużenia (o ok. 23 proc.). W efekcie, udział aktywów rzeczowych w majątku brutto zmniejszył się o ok. 4 punkty procentowe i odpowiednio zwiększył się udział aktywów finansowych, podsumował NBP.

>>> Czytaj też: Smith: Monopole duszą płace. Uderzają głównie w klasę robotniczą