W czwartek Jarosińska-Jedynak w TVP 3 Kielce poinformowała, że woj. świętokrzyskie w latach 2021-27 z puli środków z polityki spójności otrzyma 1,106 mld euro na program regionalny. "Daje to 891 euro na jednego mieszkańca. To najwyższy wynik w kraju" - oświadczyła.

Zaznaczyła, że te pieniądze będą jeszcze uzupełniane o kolejne fundusze w ramach tzw. Kontraktu Programowego, który będzie negocjowany pomiędzy marszałkiem a ministrem ds. rozwoju regionalnego. Pula na wszystkie regiony wynosi około 7 mld euro.

"Liczymy na dobre, strategiczne projekty, które będą wpływać na rozwój regionu, oddziaływać na miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcza, na obszary zmarginalizowane, tak aby wyrównywać poziom rozwojowy nie tylko pomiędzy województwami, ale również wewnątrz regionu" – powiedziała.

Świętokrzyskie będzie również uczestnikiem programu Polska Wschodnia. W jego ramach do sześciu województw trafi 2,5 mld euro.

"Daje to dodatkowe 400 miliardów euro na rozwój województwa. Tutaj liczy się czas i jakość przygotowanych projektów. Na rozdysponowanie tych środków będą ogłaszane konkursy. Aktywność beneficjentów będzie świadczyła o tym, jak dużo środków może pozyskać woj. świętokrzyskie z Polski Wschodniej" – dodała.

Zaznaczyła, że po czwartkowej rozmowie z marszałkiem województwa świętokrzyskie jest przekonana, że władze regionu są przygotowane do nowej perspektywy unijnej. "Marszałek wie, jakie są potrzeby rozwojowe regionu. Ma też usystematyzowane projekty w poszczególnych obszarach istotnych z puntu widzenia komisji – ochrony środowiska, energetyki, ale również wsparcia innowacji, przedsiębiorczości, infrastruktury i ochrony zdrowia" – wskazała.

Wiceminister zaznaczyła, że w ramach nowej perspektywy unijnej nadal wspierane będą projekty społeczne. Środki zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji pracowników, pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.

Wiceminister zaznaczyła, że priorytetem będą zadania związane z zieloną gospodarką, przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, poprawą jakości powietrza. "Na te cele powinno być wydatkowane ponad 30 procent środków. To także środki na zwiększanie produktywność gospodarki, a także budowanie odporności przemysłu i przedsiębiorstw na wystąpienie ewentualnych kryzysów podobnych do tego, który przyniósł nam COVID-19" – zaznaczyła.

17 lutego ministerstwo zakończy spotkania regionalne; następnie będzie prowadzić rozmowy z marszałkami na temat Kontraktów Programowych oraz dodatkowych programów, które będą skierowane do województw. Dokładny podział funduszy unijnych między województwa ma być znany do końca pierwszego kwartału roku.