Warski dodał, że realizacja tej polityki "nie może potknąć się na pierwszej przeszkodzie", jaką może być trudność wyłonienia partnera kontraktu branżowego. "W tym zakresie potrzebne będą arbitralne, ale mądre decyzje" - stwierdził.

Ekspert odniósł się w ten sposób do przedstawionej ostatnio nowej Polityki Przemysłowej Polski - strategicznego dokumentu dot. rozwoju polskiego przemysłu, wypracowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przy udziale środowisk branżowych i eksperckich. Realizacji tego programu mają służyć m.in. kontrakty branżowe, deregulacja przepisów, sektorowe programy B+R.

Jak podkreślił Warski nowa Polityka Przemysłowa Polski "jest w zamierzeniu pozytywnym i światłym przedsięwzięciem". "Jeżeli tylko będzie moc sprawcza po stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, żeby sforsować na poziomie całego rządu wykonanie zadań, określonych w Białej Księdze dla różnych resortów, to Polityka Przemysłowa może w krótkim czasie dać oszałamiająco dobre rezultaty" - ocenił. Zdaniem eksperta przyjęcie tego programu przez Radę Ministrów "ułatwi egzekwowanie od poszczególnych resortów elementów składowych tej polityki, głównie zmian legislacyjnych".

Według Warskiego to jeden z niewielu projektów rządowych prowadzonych w trybie rzetelnych konsultacji. "Uwagi zostały zebrane w formie Białej Księgi, identyfikującej problemy zgłaszane faktycznie przez przemysł, a nie formułowane jedynie przez obserwatorów biznesów, jakimi są urzędnicy".

Reklama

Zdaniem Warskiego realizacja tej polityki będzie trudna. „Celem programu jest zastąpienie przemysłu pracochłonnego przemysłem kapitałochłonnym, czyli budowanie gospodarki bazującej na nowoczesnych środkach produkcji. Ale one wymagają inwestycji, czyli są właśnie kapitałochłonne. Natomiast w tym słusznym planie nie widać wiarygodnych mechanizmów pozyskania nowego kapitału" - wskazał. Jak ocenił, można więc przewidywać, że "trudności finansowania będą istotna barierą realizacji planu, który może spalić na panewce, jeżeli Polska nie zdobędzie potrzebnych funduszy lub nie stworzy warunków uruchomienia kapitałów prywatnych".

Zdaniem eksperta jedyną większą, widoczną dziś szansą są programy pożyczkowe związane z Krajowym Planem Odbudowy, czyli korzystne formy finansowania proponowane przez UE. "Ale one mają swoje wymogi w postaci konieczności wpasowania się w cele ogólne Funduszu Odbudowy i skierowania w działalności nie obarczonych nadmiernym ryzykiem. A bez ryzyka nie ma rozwoju" - zaznaczył. W opinii Warskiego Polityka Przemysłowa Polski może oznaczać "rozwój na hamulcu słabej dostępności do finansowania".

Wskazał też na inny priorytet programu Polskiej Polityki Przemysłowej - deregulację prawną. "Jest ona potraktowana nie jako kolejne ładnie brzmiące hasło, a konkretne propozycje zmian płynące od przemysłu, co jest dużym krokiem naprzód. Ważne, by teraz te konkretne propozycje w drodze uchwalenia konkretnych ustaw zostały rzeczywiście wprowadzone przez rząd w życie" - stwierdził Warski.

W jego ocenie tryb autentycznego dialogu z firmami przemysłowymi przy opracowywaniu programu Polskiej Polityki Przemysłowej daje szansę na to, że "nie skończy się jedynie na zapowiedziach". "Jeżeli bariery opisane w Białej Księdze będą skutecznie eliminowane to bądźmy optymistami - Polityka Przemysłowa Polski zostanie zrealizowana, a nie tylko nakreślona" - wskazał.

Według Warskiego w przedstawionym przez wicepremiera Jarosława Gowina programie ważnym elementem jest konieczna reforma organizacyjna i kadrowa systemu szkolnictwa zawodowego, a nawet dostosowanie programowe szkolnictwa ogólnego, które mają zapewnić dopływ nowych i odpowiednio edukowanych kadr dla przemysłu. "Ważny jest też gruntowny przegląd stosunków prawnych, w tym głęboka reforma prawa pracy" - ocenił. (PAP)

autor: Magdalena Jarc