Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w komunikacie. Nowy akt prawny nowelizuje także niektóre regulacje, dotyczące pobierania opłat za przejazd autostradami.

Celem uchwalenia ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw było dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnych. Nowelizacja m.in. likwiduje bariery we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanawia jasne zasady dot. wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

Przepisy ułatwiają też prowadzenie działalności transgranicznej przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, takie jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne.

Reklama

Ustawa wprowadza jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).

Nowe przepisy mają ponadto zapewnić większą ochronę inwestorów oraz ułatwiony dostęp do informacji na temat przepisów krajowych, mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy nałożono obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych tych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.

Ustawa przewiduje też stworzenie centralnej bazy danych, która będzie dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczy ona transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowe przepisy rozszerzają też zakres danych, jakie UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) muszą przekazać organom nadzoru - w przypadku Polski będzie to Komisja Nadzoru Finansowego - przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.

Ustawa wprowadza też jasne warunki, na jakich następuje zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE. W nowych przepisach znalazła się też zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która dostosowuje ją do unijnych przepisów o finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu).

W nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych znalazła się także część poświęcona opłatom drogowym. W tej kwestii ustawa m.in. pozwala na wprowadzenie zachęt do korzystania z systemu e-TOLL poprzez obniżenie opłaty za przejazd autostradą do 75 proc. stawki dla tych przewoźników, którzy przystąpią do systemu na wczesnym etapie.

Poza tym nowe przepisy umożliwiają kontynuowanie przejazdu autostradą płatną w sytuacji, kiedy dojdzie do awarii systemu lub urządzeń służących do geolokalizacji czy przesyłu danych, bo całe rozliczenie może nastąpić później.

Dodatkowo wprowadzone zostały rozwiązania, które pozwalają szefowi KAS odstąpić od pobierania opłat w przypadku pojawienia się zagrożenia w ruchu drogowym. Uregulowane zostały także kwestie zwolnienia z opłat dla służb medycznych czy też innych transportów, których celem jest ratowanie życia czy zdrowia.