"Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, wsparcie w wysokości 49 mln. (...) Środek ten ma na celu zrekompensowanie Poczcie Polskiej strat poniesionych w okresie od 13 marca do 31 maja 2020 roku w związku z jej obowiązkiem nieprzerwanego działania i nieprzerwanego świadczenia powszechnej usługi pocztowej, pomimo obowiązujących ograniczeń. W omawianym okresie Poczta Polska musiała ponieść koszty stałe oraz dodatkowe koszty związane z wybuchem epidemii koronawirusa, aby zapewnić wykonanie obowiązku świadczenia usługi powszechnej" - czytamy w przesłanym komunikacie.

"Środek został zatwierdzony na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy państwa przyznanych przez państwa członkowskie w celu zrekompensowania przedsiębiorstwom szkód bezpośrednio spowodowanych przez zdarzenia nadzwyczajne, takich jak epidemia koronawirusa. Komisja ustaliła, że zgłoszony środek zrekompensuje szkody bezpośrednio związane z epidemią koronawirusa. Stwierdziła również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ odszkodowanie nie przekracza tego, co jest konieczne do naprawienia szkody" - podkreśliła KE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz