"Dzięki temu, że Polska umieściła obsługę wsparcia antykryzysowego poza sektorem finansów publicznych (w rozumieniu metodologii krajowej, tj. w PFR i BGK), antykryzysowa pomoc mogła być udzielana bardzo szybko, bez zbędnej biurokracji i nadmiernych procedur" - poinformował minister.

Dodał, że inny mechanizm działania znacząco utrudniłby udzielanie wsparcia.

“Ważna dla nas była szybka reakcja. Konsekwencją są pogłębiające się różnice pomiędzy wskaźnikami fiskalnymi według różnych metodologii. Taka sytuacja miała miejsce również podczas ostatniego kryzysu finansowo-gospodarczego, który wybuchł pod koniec lat 2000-nych” - wyjaśnił Kościński.

Podkreślił, że dla rządu ważne było uratowanie jak największej liczby przedsiębiorców i miejsc pracy.

Reklama

“Efekty tych działań są widoczne w danych gospodarczych i podatkowych. Polska w 2020 r. miała jedną z najmniejszych recesji w zeszłym roku wśród krajów UE. Mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia w UE. Rośnie eksport i produkcja przemysłowa” - stwierdził.

“Niektórzy zapominają, że we wszystkich państwach członkowskich UE recesja wywołana w ubiegłym roku zamrożeniem gospodarki i działania antykryzysowe doprowadziły do znaczącego wzrostu deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. A Polska na tym tle wygląda nieźle” - dodał.

Minister Kościński przypomniał, że w Polsce mamy dwie metodologie liczenia zadłużenia - krajową i unijną. MF co kwartał publikuje informacje o kwocie długu według obu obowiązujących w Polsce definicji i wszyscy mają do tych danych dostęp.

Przypomniał, że w 2020 r. dług publiczny wyniósł 47,8 proc. PKB według definicji krajowej i 57,5 proc. PKB według definicji UE. Zadłużenie Polski było istotnie niższe niż dla całej UE (90,7 proc.) i strefy euro (98 proc.). Również przyrost długu publicznego w kryzysowym 2020 r. był w Polsce niższy (11,9 proc. PKB) niż średnia w UE (13,2 proc. PKB). Polska jest jednym z 13 na 27 państw UE spełniającym tzw. kryterium z Maastricht 60 proc. relacji długu do PKB.

Zdaniem Kościńskiego struktura długu publicznego jest bezpieczna.

“Zgodnie ze strategią zarządzania długiem, finansowanie potrzeb pożyczkowych odbywa się przede wszystkim na rynku krajowym, co służy ograniczaniu ryzyka kursowego. Również koszty obsługi długu sektora instytucji rządowych i samorządowych są w Polsce niższe (1,3 proc. PKB w 2020 r.) niż średnia w UE (1,4 proc.)” - wskazuje minister.

Zaznaczył, że filozofia działania resortu finansów jest zgodna z zalecaniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska prowadzi politykę budżetową zgodną z rekomendacjami Komisji Europejskiej.

Ponadto wszystkie główne agencje ratingowe potwierdziły na wiosnę posiadaną przez Polskę wysoką inwestycyjną ocenę ratingową (A- w przypadku S&P i Fitch, A2 w przypadku Moody’s) z perspektywą stabilną.(PAP)