"Na dalsze obniżenie inflacji w kolejnych kwartałach wskazują również prognozy zewnętrzne. Członkowie ci oceniali, że choć niektóre czynniki regulacyjne mogą oddziaływać w kierunku wzrostu cen, to ich wpływ na inflację będzie prawdopodobnie mniejszy niż w bieżącym roku" - czytamy w "minutes".

Niektórzy członkowie RPP byli natomiast zdania, że inflacja w kolejnych kwartałach może pozostać zbliżona do poziomu obserwowanego obecnie, co może wynikać z utrzymywania się podwyższonej dynamiki cen usług, oddziaływania czynników regulacyjnych oraz możliwego wzrostu cen surowców, podał bank centralny.

Niektórzy członkowie Rady wskazywali na spowolnienie rocznej dynamiki akcji kredytowej w gospodarce.

"W tym kontekście zwracano szczególną uwagę na spadek dynamiki kredytów dla sektora przedsiębiorstw. Podkreślano, że spadek ten wynikał w dużym stopniu z niższego popytu przedsiębiorstw na kredyty obrotowe, który można wiązać z pozyskaniem przez firmy środków finansowych w ramach tarczy antykryzysowej" - czytamy dalej.

Większość członków RPP oceniła również, że obniżki stóp procentowych - poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową zadłużonych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - będą wspierały stabilność sektora bankowego.

Reklama

"Członkowie ci oceniali również, że sektor bankowy charakteryzuje się wysokimi współczynnikami kapitałowymi i wysoką płynnością, a marże kredytowe pozostają relatywnie wysokie, co stwarza dogodne warunki dla banków do zwiększenia akcji kredytowej. Wskazywano, że czynnikiem ograniczającym obecnie akcję kredytową jest natomiast wzrost ryzyka w gospodarce" - czytamy dalej.

Zdaniem członków RPP, po wcześniejszym wyraźnym obniżeniu stóp procentowych oraz uruchomieniu skupu aktywów, na obecnym posiedzeniu należy utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie oraz kontynuować pozostałe działania podjęte przez NBP.

"Wskazywano, że dokonane poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie polityka pieniężna NBP przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku szybszego ożywienia gospodarczego" - czytamy w "minutes".

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 0,10%; stopa lombardowa 0,50%; stopa depozytowa 0,00%; stopa redyskontowa weksli 0,11%; stopa dyskontowa weksli 0,12%.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 3,3% w 2020 r., po czym spowolni do 1,5% r/r w 2021 r. i wyniesie 2,1% w 2022 r. W 2019 r. średnioroczna inflacja wyniosła 2,3%.