"W I połowie 2024 r. inflacja CPI znacząco się obniżyła względem wysokich odczytów z 2023 r. i osiągnęła poziom zgodny ze średniookresowym celem inflacyjnym wynoszącym 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy. W najbliższych kwartałach dynamika cen ponownie przejściowo wzrośnie, osiągając najwyższy poziom w I kw. 2025 r. (6,3 proc. r/r)" - czytamy w "Raporcie o inflacji".

Proces spadku inflacji w polskiej gospodarce będzie kontynuowany

"Po przejściowym silnym wzroście wskaźnika CPI, w dalszym horyzoncie projekcji proces spadku inflacji w polskiej gospodarce będzie kontynuowany. Oprócz wygaśnięcia czynników podnoszących dynamikę cen energii i żywności, wspierać go będzie spadek dynamiki kosztów pracy oraz ograniczenie presji popytowej. Odzwierciedla to kształtowanie się luki popytowej, która przy założeniu utrzymania stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie (w tym stopie referencyjnej równej 5,75 proc.) w 2026 r. obniży się wyraźniej poniżej zera. Do spadku dynamiki cen konsumenta będzie przyczyniać się również ograniczony wzrost cen importu, związany z niską inflacją w otoczeniu polskiej gospodarki (Wykres 4.22). W konsekwencji wskaźnik CPI w 2026 r. powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP - określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc." - czytamy dalej.

Reklama

W 2024 r. inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 2,5 proc. r/r w II kw., 4,4 proc. w III kw. i 5 proc. w IV kw. W 2025 r. będzie to odpowiednio - w kolejnych kwartałach: 6,3 proc., 6,1 proc., 4,4 proc. i 4,1 proc., zaś w 2026 r.: 3 proc., 3,7 proc., 5,2 proc. i 2,7 proc.

Najważniejszymi źródłami ryzyka jest przebieg wojny w Ukrainie

"Najważniejszymi źródłami ryzyka dla kształtowania się przyszłego poziomu cen surowców i tempa wzrostu gospodarczego na świecie oraz ciągłości globalnych łańcuchów dostaw jest przebieg – będącej efektem rosyjskiej agresji - wojny w Ukrainie, konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz napięcia w stosunkach handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Unią Europejską a Chinami. W przypadku czynników krajowych istotna niepewność związana jest ze wpływem wzrostu cen energii na oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i dynamikę płac w przyszłości, skalą przełożenia obecnego wzrostu wynagrodzeń na konsumpcję prywatną i presję popytową oraz uporczywością kształtowania się inflacji cen usług. Bilans czynników niepewności wskazuje na symetryczny rozkład ryzyk dla kształtowania się inflacji CPI i wzrostu gospodarczego wokół ścieżki centralnej w horyzoncie projekcji" - napisano też w raporcie.

Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2024 r. do IV kw. 2026 r. - punktem startowym projekcji jest I kw. 2024 r. Projekcja została przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, w tym stopie referencyjnej równej 5,75 proc., z uwzględnieniem danych dostępnych do 14 czerwca 2024 r.