"Wprawdzie wskaźniki kwartalnych i rocznych prognoz popytu wzrosły we wszystkich klasach przedsiębiorstw wg zaangażowania w eksport, ale jedynie w przypadku eksporterów prognozy powróciły do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Równocześnie zarówno kwartalne, jak i roczne prognozy eksportu silnie wzrosły osiągając poziomy z połowy 2019 r. Pozwala to przypuszczać,że wiodący motorem wzrostu popytu w najbliższym okresie może być eksport. Ze względu na dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne i bezprecedensowy charakter szoku związanego z pandemią koronawirusa, prognozy formułowane przez przedsiębiorstwa należy jednak traktować z odpowiednią dozą ostrożności. Odmiennie niż w przypadku spowolnienia z lat 2008/2009, w ostatnich kilku kwartałach prognozy popytu formułowane przez przedsiębiorstwa wykazują wyższą korelację z aktualną niż przyszłą sytuacją" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw".

NBP podał, że w II kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży przedsiębiorstw niefinansowych spadły o 13,9% r/r.

"Sprzedaż krajowa obniżyła się o 11,7%, a sprzedaż zagraniczna - o 20,4%. Skala spadków była najgłębsza w historii badania sektora przedsiębiorstw niefinansowych, zdecydowanie nominalnie przewyższając rozmiary kontrakcji odnotowanej na przełomie lat 2008/2009. Po urealnieniu sprzedaży wskaźnikiem PPI głębokość załamania w obu okresach była nieco bardziej zbliżona" - czytamy dalej.

Kształtowanie się w II kw. 2020 r. miar pozycyjnych dynamiki sprzedaży krajowej i zagranicznej wskazuje, że szok związany z pandemią koronawirusa miał charakter bardzo powszechny. Mimo to w przypadku ok. 38% przedsiębiorstw udało się zwiększyć przychody ze sprzedaży krajowej, a w grupie ok. 41% eksporterów - przychody ze sprzedaży zagranicznej. Mediana dynamiki sprzedaży krajowej wyniosła -9,2% r/r i była najniższa w historii badania przedsiębiorstw niefinansowychw oparciu o dane F-01 GUS, podano także.

Reklama

Ostatnie badanie SM odbyło się we wrześniu2020r. W badaniu SM wzięło udział 2682 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Prezentowane opracowanie opiera się głównie na dwóch źródłach danych: ankiecie Szybki Monitoring NBP (SM) oraz sprawozdaniach o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe(wyniki finansowe, dane GUS).