I w tym przypadku nie chodzi o te wprowadzone przez ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086; dalej: tarcza 4.0), które przedstawialiśmy w Tygodniku Gazeta Prawna z 26 czerwca 2020 r. (DGP nr 123). Wiadomo już też, że kolejne zmiany nastąpią w październiku 2020 r. i od 1 stycznia 2021 r. Co gorsza, zarówno te mające zacząć obowiązywać już za kilka dni, jak i później, wynikają z wielu różnych ustaw, a część z nich nie wchodzi w życie w pierwotnie zaplanowanych terminach. Aby ułatwić czytelnikom przygotowanie się do najważniejszych zmian, przygotowaliśmy ich tabelaryczne zestawienie.

Tabela 1. Co czeka podatników od 1 lipca 2020 r.

Jaka zmiana Na czym polega Podstawa prawna
VAT
Nowa matryca stawek • Zamiast Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) będzie stosowana: – Nomenklatura scalona (CN) albo Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz– aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.• Wprowadzona zmiana ma uprościć stosowanie przepisów dotyczących stawek dzięki objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN). Oznacza to znacznie mniejszą liczbę pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1065; dalej: ustawa o VAT), które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio 8 proc. i 5 proc. Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost.zm. Dz.U. poz. 568) wprowadziła zmiany od 1 listopada 2019 r., lecz w przypadku nowej matrycy stawek miały być one stosowane od 1 kwietnia 2020 r. Termin ten został przesunięty na 1 lipca 2020 r. przez ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568; dalej: tarcza 1.0).
Wiążące informacje stawkowe • Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować o wiążące informacje stawkowe (WIS). WIS to decyzja administracyjna, która zawiera opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, a także ich klasyfikację i właściwą stawkę VAT.• Wiążące informacje stawkowe co do zasady dotyczą nowej matrycy VAT (wyjątkiem są wydawnictwa prasowe i książkowe), w związku z tym ochrona wynikająca z WIS wydanych po 1 listopada 2019 r. będzie obowiązywać dopiero od 1 lipca 2020 r.• WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana –w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. Na podstawie WIS zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej (https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka) z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy. W tym przypadku ochrona ta będzie mieć taki sam charakter jak wynikająca z interpretacji indywidualnych. Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751; ost.zm. Dz.U. poz. 568) wprowadziła zmiany od 1 listopada 2019 r. Zgodnie z tą regulacją pierwotnie WIS miały dawać ochronę od 1 kwietnia 2020 r., lecz tarcza 1.0 termin ten przesunęła na 1 lipca 2020 r.
Rozliczanie VAT od importu towarów • Więcej podatników będzie mogło rozliczać VAT z tytułu importu towarów do 25 dnia następnego miesiąca – zamiast obecnych 10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. Z możliwości rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej będą bowiem mogli skorzystać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Warunek ten nie będzie miał zastosowania do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz w art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE z 2019 r. L 111, s. 54) i do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców (AEO).• Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą jednak wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. Będą oni mogli składać deklaracje kwartalne nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wprowadziła zmiany od 1 lipca 2020 r.Uwaga!Inne zmiany w przepisach dotyczących rozliczania VAT od importowanych towarów wejdą w życie 1 października 2020 r. (w związku z nowym JPK_VAT).
Transakcje łańcuchowe • Wprowadzone zmiany mają na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 311, s. 3; dalej: dyrektywy 2018/1910), która w ramach pakietu quick fixes ujednolica rozliczanie transakcji łańcuchowych w całej UE. • Tak jak dotychczas – w przypadku gdy te same towary będą przedmiotem kolejnych dostaw oraz będą wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w kolejności nabywcy – wysyłkę lub transport będzie się przyporządkowywać wyłącznie jednej dostawie.• Jeżeli towary będą wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego przez nabywcę, który dokonuje również ich dostawy, wysyłka lub transport będą przyporządkowane dostawie dokonanej do tego nabywcy, chyba że z warunków dostawy będzie wynikać, że wysyłkę lub transport towarów należy przyporządkować jego dostawie.• Nową regulacją w ustawie o VAT jest natomiast zasada stanowiąca, że jeśli towary będą wysyłane lub transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych towarów będą przyporządkowane wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego (tj. innego niż pierwszy w kolejności dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz). Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podmiot pośredniczący przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary będą wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub transport będzie się przypisywać wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot. Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dopiero od 1 lipca 2020 r., chociaż dyrektywa 2018/1910 musiała być stosowana od 1 stycznia 2020 r. Ustawa w momencie zamykania numeru czekała na publikację w Dzienniku Ustaw.
Magazyny typu call-off stock • Wprowadzone zmiany mają na celu implementację dyrektywy 2018/1910. W związku z tym zamiast dotychczasowych przepisów ustawy o VAT dotyczących magazynów konsygnacyjnych wprowadzono nowe regulacje dotyczące procedury magazynu typu call-off stock.• Cechą charakterystyczną magazynu konsygnacyjnego jest to, że towary w nim składowane nie są przeznaczone dla znanego nabywcy. Natomiast magazyn call-off stock wyróżnia się tym, że towary są przeznaczone dla z góry określonego odbiorcy.• Skorzystanie z procedury magazynu call-off-stock będzie wyłączać stosowanie zasad typowych dla rozliczania VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych z chwilą przemieszczenia towarów, ale będą musiały być spełnione określone w ustawie o VAT warunki (m.in. dane nabywcy muszą być znane podatnikowi wysyłającemu lub transportującemu towary w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu, konieczne jest rejestrowanie przemieszczenia towarów w specjalnej ewidencji). Maksymalny okres przechowywania towarów w magazynie call-off stock bez powstania obowiązku podatkowego będzie wynosić 12 miesięcy (w przypadku magazynów konsygnacyjnych wynosił on 24 miesiące) Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dopiero od 1 lipca 2020 r., chociaż dyrektywa 2018/1910 musiała być stosowana od 1 stycznia 2020 r.
Stawka 0 proc. przy WDT • Kolejna zmiana wprowadzana w celu implementacji dyrektywy 2018/1910 zaostrza warunki stosowania stawki 0 proc. przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów. I tak nabywca będzie zobowiązany do podania numeru identyfikacyjnego dostawcy w celu zastosowania przez niego stawki 0 proc. z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ponadto przesłanką materialną zastosowania stawki 0 proc. przy WDT będzie złożenie prawidłowej informacji podsumowującej, przy czym podatnik będzie mógł zastosować tę stawki, jeżeli należycie na piśmie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego. Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany dopiero od 1 lipca 2020 r., chociaż dyrektywa 2018/1910 musiała być stosowana od 1 stycznia 2020 r.
Ordynacja podatkowa
Raportowanie schematów podatkowych • Najistotniejsze zmiany dotyczą raportowania schematów podatkowych transgranicznych. Otóż w związku z koniecznością uwzględniania specyficznych wymogów wynikających z określonego przez Komisję Europejską standardu wykorzystywanego do wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. unijnej schemy) na promotorów, korzystających i wspomagających nałożono obowiązek ponownego zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.• Po zmianach numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT) będzie nadawany przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej na potrzeby wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W przypadku schematów podatkowych transgranicznych potwierdzenie nadania numeru schematu podatkowego (NSP) będzie zawierać również NZSPT. • Ponadto nowością jest, że pełnomocnictwo szczególne do działania w sprawie MDR będzie upoważniać również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej.• Doprecyzowano również:– określenie szczególnej cechy rozpoznawczej dotyczącej schematu podatkowego, w którym uczestniczy odbiorca płatności z raju podatkowego;– regulacje dotyczące elektronicznego sposobu przekazywania informacji do szefa KAS. Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany od 1 lipca 2020 r.
Indywidualne rachunki podatkowe • Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, nie będą wynikać bezpośrednio z ordynacji podatkowej, lecz ich listę będzie określać w rozporządzeniu minister finansów. Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany od 1 lipca 2020 r.
Umowa o współdziałanie • Szef KAS będzie mógł zawrzeć z podatnikiem, na jego wniosek, umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości KAS.• Wniosek o zawarcie takiej umowy będzie mógł jednak złożyć tylko podatnik, u którego wartość przychodu wykazana w zeznaniu rocznym CIT w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro. Umowę o współdziałanie będzie można zawrzeć z podatnikiem, który otrzyma pozytywną opinię z audytu wstępnego.• Umowa o współdziałanie może zapewnić podatnikowi liczne korzyści (m.in. brak kontroli podatkowych, zabezpieczenie przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym), ale będzie się też wiązać z dodatkowymi obowiązkami. Ustawa z 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. poz. 2200) wprowadza zmiany od 1 lipca 2020 r.
Ordynacja podatkowa, CIT, PIT
Wpłaty na rachunki spoza białej listy podatników VAT • Przepisów dotyczących zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT oraz przepisów ordynacji podatkowej dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT nie trzeba będzie stosować w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT:a) służące do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych (rachunki cesyjne), lubb) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lubc) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym.• Przy czym do uniknięcia sankcji konieczne będzie spełnienie warunku, że odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekażą podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w lit. a, b lub c.• Sankcji będzie można będzie uniknąć również, gdy zapłata:– została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności; lub– wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.• Ponadto termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty w wykazie podatników VAT (ZAW-NR) będzie wynosić siedem dni zamiast dotychczasowych trzech.• Zawiadomienie będzie się składać jednorazowo przy pierwszej zapłacie należności przelewem na dany rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności. Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany od 1 lipca 2020 r.Uwaga!Zgodnie z przepisami przejściowymi przypadku dokonania zapłaty na rachunek niezamieszczony na białej liście podatników VAT negatywne konsekwencje w PIT i CIT nie wystąpią w przypadku płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonanej od 1 stycznia 2020 r.
PIT
Usługa Twój e-PIT • Umożliwiono złożenie korekty zeznania za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Akceptacja przez podatnika zmian wprowadzonych do złożonego zeznania będzie oznaczać złożenie korekty zeznania w dniu dokonania tej akceptacji. Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany od 1 lipca 2020 r.
Roczne obliczenie podatku przez organy rentowe • Wniosek złożony przez podatnika o niepomniejszanie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek obowiązuje płatnika (organ rentowy) również w kolejnych latach podatkowych, chyba że podatnik wycofa wniosek.• Organy rentowe nie będą miały obowiązku sporządzania PIT-40A dla podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok. Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany od 1 lipca 2020 r.
Kodeks karny skarbowy
Nowe kary • W związku z nowymi regulacjami w ustawie VAT dotyczącymi procedury magazynu typu call-off stock wprowadzono też przepisy przewidujące odpowiedzialność karną skarbową za niezłożenie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu takiego magazynu lub złożenie go po terminie, lub podanie w nim danych niezgodnych z prawdą. Zaniechanie tych obowiązków podlegać będzie karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe. Takiej samej karze podlegać będzie niezawiadomienie o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu albo złożenie go po terminie lub podanie w nim danych niezgodnych z rzeczywistością. Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany od 1 lipca 2020 r.

Tabela 2. Co czeka podatników od 1 października 2020 r.

Jaka zmiana Na czym polega zmiana Podstawa prawna
VAT
Nowy JPK_VAT • Podatnicy zamiast oddzielnych deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz JPK_VAT złożą jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, przy czym będą dwa jego warianty: – JPK_V7M – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie, – JPK_V7K – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.• Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 576).• Za błędy w nowym JPK_VAT przewidywane są niemałe sankcje. Kara pieniężna za każdy niepoprawiony błąd to 500 zł. Jednak przed nałożeniem tej kary naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika, podając mu, na czym polega błąd. Uniknie on kary, jeżeli w ciągu 14 dni od doręczenia powyższego zebrania skoryguje błędy. Kary nie dostanie jedynie osoba, która poniesie za to odpowiedzialność karną skarbową.• W związku z wprowadzeniem nowego JPK_VAT uchylono również obowiązek przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej. Przy czym w przypadku gdy podatnik pomimo skorzystania z ułatwienia dotyczącego rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej nie rozliczy tego podatku w całości lub w części w danym okresie rozliczeniowym, straci prawo do rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej w odniesieniu do tej nierozliczonej kwoty. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić do urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego nierozliczoną kwotę podatku wraz z odsetkami. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520; ost.zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 568) pierwotnie przewidywała, że nowy JPK-VAT będą stosować od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy, a pozostałe podmioty od 1 lipca 2020 r. Tarcza 1.0 wprowadziła jeden termin (1 lipca 2020 r.) dla wszystkich podatników, a tarcza 4.0 przesunęła ten termin z 1 lipca na 1 października 2020 r.
Kodeks karny skarbowy
Nowe kary • W związku z nowym JPK_ VAT wprowadzano również nowe kary za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nieskładaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub złożeniem jej niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. I tak osoba, która wbrew obowiązkowi nie prześle księgi właściwemu organowi podatkowemu albo prześlą ją nierzetelną, będzie podlegać karze grzywny do 240 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego będzie podlegać karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Takiej karze będzie podlegać także osoba, która księgę prześle po terminie lub wadliwą. Ponadto karze grzywny za wykroczenie skarbowe podlegać będzie podatnik, który złoży deklaracje lub oświadczenia niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520; ost.zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 568) pierwotnie przewidywała, że zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r. Tarcza 1.0 przesunęła ten termin na 1 lipca 2020 r., a tarcza 4.0 na 1 października 2020 r

Tabela 3. Co czeka podatników od 1 stycznia 2021 r.

Jaka zmiana Na czym polega zmiana Podstawa prawna
CIT
Struktury hybrydowe • Wprowadzone zmiany mają na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (Dz.Urz. UE z 2017 r. L 144, s. 1; dyrektywa ATAD 2).Mają one ukrócić wykorzystywanie przez międzynarodowe korporacji do optymalizacji podatkowych rozbieżności w kwalifikowaniu przez różne jurysdykcje podatkowe podmiotów gospodarczych w celach podatkowych, a także rozbieżności w zakresie uwzględniania podatkowych kosztów ponoszonych przez podatników podatku dochodowego oraz uzyskiwanych przez nich przychodów. Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany od 1 stycznia 2021 r.
Nowa szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania • Zgodnie z dodawaną szczególną klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania przepisu uprawniającego do potrącenia hipotetycznych kosztów finansowania własnego nie będzie się stosować, gdy podatnik lub podmioty z nim powiązane dokonają nieuzasadnionych ekonomicznie czynności głownie w celu umożliwienia potrącenia takich kosztów w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego. Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany od 1 stycznia 2021 r.
PIT, CIT
Ulga IP Box • Doprecyzowano, że:– obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku ustalania dochodu, ale również straty;– u podatników CIT dochód (stratę) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT. Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany od 1 stycznia 2021 r.
PIT
Ulga na złe długi • W ustawie wskazano wprost, że przepisy dotyczące zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku nieregulowania należności wynikających z transakcji handlowych mają zastosowanie zarówno do zaliczek miesięcznych, jak i kwartalnych. Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065) wprowadza zmiany od 1 stycznia 2021 r.