W piątek na stronach Kancelarii Premiera Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu została opublikowana informacja o planowanej zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Projekt ma zostać przygotowany przez Ministerstwo Finansów i powinien trafić pod obrady rządu jeszcze w tym roku.

W informacji wskazano, że po wybuchu wojny na Ukrainie, która doprowadziła do kryzysu energetycznego, podjęte zostały działania, mające na celu zakup gazu na podstawie ustawy z początku 2022 r. oraz skutkujące wprowadzeniem instrumentów wsparcia przedsiębiorców, zmagających się z rosnącymi kosztami produkcji, w tym w szczególności cenami energii. Te działania skutkują zwiększonymi wydatkami, ponoszonymi przez podmioty objęte zakresem stabilizującej reguły wydatkowej.

„Niezbędna jest zatem zmiana pozwalająca na nieuwzględnianie w wydatkach objętych limitem wydatków środków finansowych przeznaczonych na określone w projekcie ustawy cele, w wysokości wskazanej w materiałach przekazywanych na potrzeby opracowania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022. Informacja o sumie tych skutków finansowych będzie zaprezentowana w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022, co zapewni transparentność w stosowaniu stabilizującej reguły wydatkowej” – podano w informacji opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych.

Reklama

Dodatkowo w ramach projektowanej ustawy mają zostać wprowadzone zmiany w podatku od niektórych instytucji finansowych. W informacji wskazano, że przepisy o tym podatku pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania o wartość posiadanych przez instytucje finansowe papierów skarbowych. Jednak przepisy nie pozwalają obniżać podstawy opodatkowania o obligacje instytucji, które są objęte ustawową gwarancją Skarbu Państwa, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego czy Polskiego Funduszu Rozwoju, co sprawia, że oprocentowanie tych papierów musi być powiększone o podatek.

„(…) zmiana ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów finansowania emisji obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, tj. emisji obligacji na rzecz utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego czy Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A programów rządowych będących przedsięwzięciami o szczególnym znaczeniu dla Państwa” – stwierdzono w informacji na stronach KPRM.

Wskazano tam także, że przepisy o podatku bankowym nie pozwalają także na obniżenie podstawy opodatkowania o wartość aktywów wynikających z transakcji odkupu (transakcje repo). Projektowana ustawa ma wprowadzić taką możliwość, jeśli transakcje odkupu zostały przeprowadzone na papierach skarbowych za pośrednictwem rynku regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu i jeśli zostały rozliczone przez właściwą izbę rozliczeniową. Te warunki nie będą konieczne, jeśli transakcje zostaną przeprowadzone ze Skarbem Państwa, NBP lub Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

„Zmiana ma przede wszystkim na celu rozwinięcie rynku repo skarbowych papierów wartościowych, usprawniając działanie rynku wtórnego. Dodatkowo powinna ona mieć również pozytywny wpływ na rynek pierwotny, tj. sprzedaż obligacji skarbowych na przetargach, przyczyniając się tym samym do stabilizacji popytu na skarbowe papiery wartościowe na przetargach oraz poprawę ich wyceny, a dzięki temu potencjalnie do ograniczenia wydatków budżetu państwa na obsługę długu Skarbu Państwa oraz zwiększenia efektywności procesu finansowania potrzeb pożyczkowych” – oceniono w informacji w wykazie prac legislacyjnych.

autor: Marek Siudaj