Sejm odrzucił poprawkę Senatu zakładającą zmianę zapisanej w budżecie inflacji średniorocznej z 9,8 proc. na 13,1 proc., czyli do poziomu prognozowanego przez Narodowy Bank Polski (NBP). Poparcia nie znalazła też poprawka zwiększająca o 6,5 mld zł wydatki na zdrowie, by zrekompensować NFZ zaprzestanie finansowania części zadań służby zdrowia z budżetu państwa.

Deficyt nie większy niż 68 mld zł

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023, wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność - do 3 proc. PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz blisko 40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (łącznie ok. 4,2 proc. PKB).

Reklama

W budżecie na rok 2023 założono wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7 proc., wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8 proc. przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6 proc., wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1 proc. oraz stopę bezrobocia na koniec roku 2023 na poziomie 5,4 proc.

W ustawie budżetowej na 2023 r. przyjęto:

- deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5 proc. PKB,

- dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB.

Ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego - popyt na pracę obniży się

W budżecie środków europejskich ustawa budżetowa na 2023 rok zakłada: dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł, wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł, deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł.

W ustawie budżetowej na 2023 r. założono m.in. 3 proc. PKB na obronę narodową, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc., środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program "Rodzina 500+", realizację świadczenia "Dobry Start" oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE - tzw. general government) ustalono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB.

Scenariusz na 2023 r. zakłada, że ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego - popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie - o 0,5 proc.. W 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się na poziomie 6,53 mln etatów. Stopa bezrobocia ma wynieść na koniec 2022 r. 5 proc., a na koniec 2023 r. - 5,4 proc.

Dotychczasowe, priorytetowe działania

Budżet zakłada zabezpieczenie środków na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

- środki na kluczowe programy społeczne dotyczące wspierania rodziny, takie jak Program "Rodzina 500+" (40,2 mld w 2023 r.), realizację świadczenia "Dobry Start" (1,4 mld zł w 2023 r.) czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (2,4 mld zł w 2023 r.),

- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8 proc. oraz 13. emeryturę,

- zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Polski z 2,2 proc. PKB do 3 proc. PKB. Wydatki na obronność w 2023 r. zaplanowano na 97,4 mld zł,

- wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do ponad 6 proc. PKB. Szacuje się, że w 2023 r., że będzie to ok. 165 mld zł,

- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8 proc.,

- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8 proc. (przy jednoczesnym wzroście subwencji oświatowej o 8 mld zł względem budżetu na 2022 r.) - od 1 stycznia 2023 r. (po podwyżce w maju 2022 r. o 4,4 proc. dla wszystkich i 20 proc. dla najmniej zarabiających nauczycieli od 1 września 2022 r.),

- finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz dopłaty do paliwa rolniczego.

Założono, że państwowy dług publiczny w relacji do PKB ma wynieść 41 proc. w 2022 r. i w 2023 r. spaść do 40,4 proc..

Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) ma wynieść 52,2 proc. na koniec 2022 r. (wiceminister finansów Sebastiana Skuzy podczas senackiej debaty nad ustawą budżetową deklarował, że może to być mniej niż 50 proc.) i 53,1 proc. na koniec 2023 r.