Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

Rada Prezesów dokonała starannego przeglądu warunków, które - zgodnie z jej perspektywicznymi wytycznymi - powinny być spełnione przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC. W wyniku tej oceny Rada Prezesów uznała, że warunki te zostały spełnione, podano.

"W związku z tym, i zgodnie z sekwencją polityki Rady Prezesów, Rada Prezesów zamierza podnieść podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych na lipcowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej. Tymczasem Rada Prezesów postanowiła pozostawić oprocentowanie podstawowych operacji refinansujących oraz oprocentowanie kredytu banku centralnego na koniec dnia i depozytu na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00%, 0,25% i -0,50%" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"Wybiegając w przyszłość, Rada Prezesów spodziewa się, że we wrześniu ponownie podniesie podstawowe stopy procentowe EBC. Kalibracja tej podwyżki będzie zależeć od zaktualizowanych średniookresowych prognoz inflacyjnych. Jeśli średniookresowe prognozy inflacji utrzymają się lub pogorszą, na wrześniowym posiedzeniu będzie wskazana większa podwyżka" - czytamy dalej.

W oparciu o swoją obecną ocenę Rada Prezesów przewiduje, że po wrześniu właściwe będzie stopniowe, ale trwałe podwyższanie stóp procentowych.

"Zgodnie z zobowiązaniem Rady Prezesów do osiągnięcia średniookresowego celu 2%, tempo dostosowywania polityki pieniężnej przez Radę Prezesów będzie zależało od napływających danych i oceny kształtowania się inflacji w średnim okresie" - napisano także.

"Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania banków i dbać o to, aby zapadalność operacji w ramach trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) nie utrudniała sprawnego przekazywania założeń polityki pieniężnej. Rada Prezesów będzie również regularnie oceniać, w jaki sposób celowe operacje kredytowe przyczyniają się do realizacji założeń polityki pieniężnej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, specjalne warunki obowiązujące w ramach TLTRO III wygasną 23 czerwca 2022 r." - czytamy dalej.

Prognoza inflacji i wzrostu PKB

Europejski Bank Centralny (EBC) podwyższył prognozę średniorocznej inflacji w strefie euro na ten rok do 6,8% z 5,1% oczekiwanych w marcu. Jednocześnie bank centralny obniżył prognozę tegorocznego wzrostu PKB strefy euro do 2,8% z 3,7% oczekiwanych w marcu, podał EBC.

"W nowych prognozach służb Komisji przewiduje się, że w 2022 r. roczna inflacja wyniesie 6,8%, a następnie spadnie do 3,5% w 2023 r. i 2,1% w 2024 r. - czyli będzie wyższa niż w projekcjach marcowych. Oznacza to, że inflacja zasadnicza na koniec horyzontu projekcji ma się znaleźć nieco powyżej celu Rady Prezesów. Przewiduje się, że inflacja z wyłączeniem energii i żywności wyniesie średnio 3,3% w 2022 r., 2,8% w 2023 r. i 2,3% w 2024 r. - również powyżej prognoz marcowych" - czytamy w komunikacie.

W marcu oczekiwano średniorocznej inflacji na poziomach odpowiednio: 5,1% w 2022 r., 2,1% w 2023 r. oraz 1,9% w 2024 r.

"Perspektywy te znajdują szerokie odzwierciedlenie w prognozach służb Eurosystemu, które przewidują roczny wzrost realnego PKB na poziomie 2,8% w 2022 r., 2,1% w 2023 r. i 2,1% w 2024 r. W porównaniu z prognozami marcowymi prognozy na lata 2022 i 2023 zostały znacznie obniżone, natomiast na rok 2024 zostały podwyższone" - czytamy dalej.

Marcowe prognozy zakładały wzrost PKB na poziomach odpowiednio: 3,7% w 2022 r., 2,8% w 2023 r. i 1,6% w 2024 r.