Warunkiem przeprowadzenia IPO jest przygotowanie prospektu emisyjnego oraz postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Przepisy prawa dotyczące IPO zawarte są m.in. w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Zobacz też: